Kulturmiljölag (1988:950)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:950 i lydelse enligt SFS 2019:864
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lag (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
Lag (1960:690) om byggnadsminnen
Lag (1942:350) om fornminnen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.

[S2]Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.

[S3]Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen i dess nuvarande lydelse handlar om ansvaret för kulturmiljön.

I första stycket har en språklig justering gjorts. Formuleringen Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö har ersatts av Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.

I andra stycket har en språklig justering gjorts för att tydliggöra ansvaret för kulturmiljön. Ordet detta har ersatts av ordet kulturmiljön ...

[K1]2 §  I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, om utförsel och återlämnande av kulturföremål samt om militär användning av kulturegendom.

[S2]Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

[S3]Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 1–5 kap.

[S4]Bestämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429). Lag (2017:629).

Prop. 2012/13:96: Vidare anges i paragrafen vilka statliga myndigheter som har det omedelbara ansvaret för kulturminnesvården. Myndigheternas uppdrag har omformulerats genom att kulturminnesvård ersatts av kulturmiljöarbete. I andra stycket har länsstyrelsens uppdrag dessutom förtydligats genom att formuleringen tillsyn över kulturminnesvården i länet ersatts av ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Detta innebär inte någon ändring i sak av länsstyrelsens tillsynsansvar. ...

Prop. 1998/99:114: I första stycket görs två tillägg av redaktionell art som klargör att lagen även innehåller bestämmelser om ortnamn och återlämnade av kulturföremål.

[K1]3 §  Vad som föreskrivs i denna lag om ägare av fastighet eller byggnad skall, då fastigheten eller byggnaden innehas som fideikommiss eller under därmed jämförliga förhållanden eller med ständig besittningsrätt, gälla innehavaren.

[K1]3 a §  Bestämmelserna i 1, 2 och 5–8 kap. ska tillämpas även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon.

[S2]Zonens geografiska omfattning framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

[S3]Tillämpningen av denna lag och de föreskrifter och andra beslut som meddelas med stöd av lagen får inte medföra någon inskränkning av de enligt folkrätten gällande rättigheterna till fri sjöfart inom den angränsande zonen och till överflygning av zonen och inte heller av några andra rättigheter som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.

[S4]Det som sägs om länsstyrelsen i de bestämmelser som anges i första stycket ska avse länsstyrelsen i det län på sjöterritoriet som är närmast det berörda området. Lag (2017:1277).

Prop. 2016/17:215: Paragrafen är ny. I första stycket utsträcks de bestämmelser i kulturmiljölagen som kan vara tillämpliga i havet till att gälla även inom Sveriges angränsande zon. Andra stycket upplyser om att den angränsande zonens geografiska omfattning framgår av bilaga 5 till den föreslagna lagen om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

God ortnamnssed

[K1]4 §  Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär att

 • hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
 • ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
 • påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
 • namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

[S2]Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller en hänsynsregel om skydd för ortnamn. Ändringen i första stycket innebär, förutom en redaktionell justering, att meänkieli omnämns i bestämmelsen, vilket innebär att även namn på meänkieli så långt möjligt ska användas samtidigt som svenska, samiska och finska namn på kartor samt vid skyltning, och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Prop. 1998/99:114: Paragrafen är ny och innebär att det införs ett skydd för ortnamn. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5. På Lagrådets förslag har en rubrik införts före bestämmelsen.

Den nu föreslagna regeln innebär att det läggs fast att god ortnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Av första stycket framgår närmare vad som avses med en god ortnamnssed. Bl.a. anges att hävdvunna ortnamn ...

Fornlämningar och fornfynd

[K2]1 §  Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

[S2]Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:

 1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser,
 2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar,
 3. kors och minnesvårdar,
 4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,
 5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,
 6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra byggnader och byggnadsverk,
 7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
 8. fartygslämningar.

[S3]Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I paragrafen definieras vad som är en fornlämning. I första stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning.

I andra stycket har samma ändring gjorts. Dessa ändringar innebär inga materiella ändringar. I fråga om uppräkningen av lämningskategorier har märklighetsrekvisitet avseende byggnader och byggnadsverk utgått i punkten 6. I punkten 8 har skeppsvrak ersatts av fartygslämningar och särregleringen i form av en hundraårsgräns för ...

[K2]1 a §  Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare.

[S2]En lämning som avses i första stycket får förklaras för fornlämning av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen är ny och har ingen motsvarighet i gällande lagstiftning. Regleringen i första stycket innebär att en lämning som i övrigt uppfyller rekvisiten för fornlämning i 1 § men som tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare inte är att anse som fornlämning. Motiven till paragrafens första stycke behandlas i avsnitt 7.3.

Av andra stycket följer att länsstyrelsen ...

[K2]2 §  Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde.

[S2]När en fråga om fastställelse av gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

[S3]När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med ett fornlämningsområde och gränsbestämning av sådant område.

I första stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning och ordet havsbotten förts in för att förtydliga att fornlämningsområden även kan avse områden runt fornlämningar i havsmiljö.

I övrigt har paragrafen ändrats språkligt utan att några ändringar i sak är avsedda.

Motiven till ändringarna framgår ...

[K2]3 §  Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som

 1. påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna, eller
 2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen anger vilka föremål som definieras som fornfynd. Den innehåller en saklig ändring i punkten 2 avseende fornfynd som påträffas under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med denna. Denna kategori av fornfynd, s.k. lösfynd, definieras enligt den nuvarande bestämmelsen av att föremålen ska kunna antas vara minst etthundra år gamla. Denna tidsgräns ersätts av ett krav på att föremålet i fråga ska kunna antas vara från tiden före 1850.

Skälen ...

[K2]4 §  Fornfynd som avses i 3 § 1 tillfaller staten.

[S2]Fornfynd som avses i 3 § 2 tillfaller upphittaren. Han eller hon är dock skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning (hembud) om

 1. fornfyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar, eller
 2. fornfyndet består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

[S3]Fornfynd som påträffas på havsbotten eller dess underlag utanför gränserna för nationell jurisdiktion och som bärgats av ett svenskt fartyg eller förts till Sverige tillfaller staten.

[S4]En fartygslämning som påträffas på havsbotten eller dess underlag utanför gränserna för nationell jurisdiktion och som bärgats av ett svenskt fartyg eller förts till Sverige tillfaller staten, om det kan antas att fartyget förlist före 1850. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätten till fornfynd.

I första stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning. I andra stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning. I fjärde stycket har skeppsvrak ersatts av fartygslämning. Vidare har, i konsekvens med ändringen beträffande fartygslämningar (skeppsvrak) i 1 § andra stycket 8, hundraårsgränsen ersatts av ett krav på att fartyget ska kunna antas ha ...

[K2]5 §  Den som påträffar ett fornfynd, som ska tillfalla eller hembjudas staten, ska snarast anmäla fornfyndet till länsstyrelsen eller Polismyndigheten. Fornfynd som hör till fartygslämning kan även anmälas till Kustbevakningen.

[S2]Upphittaren är skyldig att på begäran lämna ut fornfyndet mot kvitto samt uppge var, när och hur fornfyndet påträffades. Lag (2014:694).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet att anmäla fornfynd. I första stycket har Riksantikvarieämbetet och länsmuseum tagits bort, vilket innebär att påträffade fornfynd som ska tillfalla eller hembjudas staten inte längre ska anmälas till dessa, utan endast till länsstyrelsen, en polismyndighet eller, i fråga om fornfynd som hör till fartygslämning, även till Kustbevakningen.

Skälen för ändringen framgår av <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:96#S7-4" ...

Skydd, vård och undersökning av fornlämning och plats där fornfynd påträffats

[K2]6 §  Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I paragrafen har fast fornlämning ersatts med fornlämning.

Skälen för ändringen framgår av avsnitt 7.1.

[K2]7 §  Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda och vårda en fornlämning. Åtgärderna får avse exempelvis flyttning, iordningställande och inhägnad av fornlämningen eller röjning. Åtgärden får även avse en fornlämning som infogats i ett byggnadsverk.

[S2]Länsstyrelsen får uppdra åt någon annan att vidta sådana åtgärder som avses i första stycket på de villkor som länsstyrelsen bestämmer. En åtgärd som innebär att fornlämningen rubbas eller förändras får dock inte vidtas utan att länsstyrelsens uppdrag uttryckligen gäller en sådan åtgärd.

[S3]Innan någon åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt till marken eller byggnadsverket underrättas genom delgivning. Detsamma ska gälla i fråga om vattenområde.

[S4]Om åtgärderna medför kostnader eller skada för ägaren eller någon annan, har han eller hon rätt till skälig ersättning av allmänna medel. Beslut om ersättning fattas av länsstyrelsen och delges den som berörs av beslutet. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I paragrafens första stycke har fast fornlämning ersatts av fornlämning. I övrigt har vissa ytterligare språkliga ändringar, som inte innebär några ändringar i sak, gjorts i första–femte styckena.

Skälen för ändringarna framgår av avsnitt 7.1.

[K2]8 §  Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får undersöka en fornlämning, bärga en fartygslämning som är en fornlämning samt undersöka en plats där fornfynd påträffats.

[S2]Länsstyrelsen får lämna tillstånd till någon annan att företa en sådan undersökning eller bärgning på de villkor som länsstyrelsen bestämmer.

[S3]Vid undersökningen eller bärgningen gäller bestämmelserna om underrättelse och ersättning enligt 7 § tredje och fjärde styckena.

[S4]Bärgas en fartygslämning som är en fornlämning, ska den tillfalla staten, om den saknar ägare. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I första och fjärde styckena har skeppsvrak ersatts av fartygslämning.

Därutöver har vissa språkliga ändringar gjorts som inte innebär någon ändring i sak.

Skälen för ändringarna framgår av avsnitt 7.2.

[K2]9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom och i närheten av områden som avses i 2 §.

[S2]Föreskrifter som avses i första stycket får även meddelas för en plats där fornfynd har påträffats, om det kan ske utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Sådana föreskrifter får gälla längst till dess att platsen har undersökts enligt 8 §.

[S3]Länsstyrelsen får besluta om användningen av mark i närheten av områden som avses i 2 § under förutsättning att den pågående användningen inte avsevärt försvåras.

[S4]Ett beslut om föreskrifter skall kungöras på lämpligt sätt. Lag (2002:913).

Prop. 2001/02:72: Första och andra styckena innehåller bemyndigande för regeringen att överlåta åt länsstyrelserna att meddela föreskrifter för allmänhetens uppträdande inom och invid fornlämningsområden och områden där fornfynd har påträffats. Bestämmelserna motsvarar nuvarande 9 § första – tredje styckena i den mån de avser normgivning. Den nu använda termen ”fridlysning” utgår ur lagtexten.

Tredje stycket avser beslut som riktar sig mot markägaren och andra som nyttjar marken ...

Ingrepp i fornlämning

[K2]10 §  Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

[S2]Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen handlar om hantering av fornlämningar i samband med arbetsföretag.

I första stycket har förtydligats att information om huruvida någon fornlämning kan beröras av ett arbetsföretag inhämtas från länsstyrelsen.

Skälen för ändringen framgår av avsnitt 7.5.

[K2]11 §  Om det behövs en arkeologisk utredning för att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större markområde tas i anspråk, ska kostnaden för utredningen betalas av företagaren. Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större enskild väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vattenverksamhet och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller handelsändamål.

[S2]Ett beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i beslutet ange vem som ska utföra utredningen. Då gäller inte lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Länsstyrelsen ska beakta att utredningen ska vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna. Lag (2016:1150).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen handlar om länsstyrelsens möjlighet att på företagarens bekostnad ställa krav på utredning i samband med arbetsföretag som innebär att större markområden tas i anspråk.

I paragrafens första och andra stycken har särskild utredning ersatts med arkeologisk utredning.

Därutöver har vissa språkliga ändringar gjorts som inte innebär någon ändring i sak.

Motiven till ändringen framgår av <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:96#S10-1" ...

 • HFD 2016:48:Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstolen gjort en sakprövning i ett s.k. desert mål. Även fråga om huruvida ett visst arbetsföretag kan anses ingå i pågående markanvändning och därför inte innebär att ett markområde tas i anspråk i den mening som avses i 2 kap. 11 § första stycket kulturmiljölagen.

[K2]12 §  Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.

[S3]När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd som hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte särskilda skäl talar emot det.

[S4]Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområdet eller ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, ska ansökan avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och det inte finns synnerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen handlar om ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

I första stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning. Vidare har uppräkningen av de ingrepp i fornlämningar som kräver tillstånd ändrats till rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada. Uppräkningen överensstämmer därmed med den uppräkning i 2 kap. 6 § som anger det grundläggande ...

[K2]13 §  Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på

 1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd och förmedla resultaten, eller
 2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.

[S2]I beslutet om tillstånd ska om möjligt den kostnad anges som åtgärderna beräknas medföra.

[S3]Innan länsstyrelsen prövar en ansökan enligt 12 §, får den besluta om en arkeologisk förundersökning av fornlämningen, om det behövs för att få ett tillfredsställande underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att ställa krav på arkeologisk undersökning.

[S4]Länsstyrelsen ska i beslutet om arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning ange vem som ska utföra undersökningen. Då gäller inte lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Länsstyrelsen ska beakta att undersökningen ska vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna. Lag (2016:1150).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka villkor som får ställas av länsstyrelsen för tillstånd till ingrepp i en fornlämning.

Särskild undersökning har ersatts av arkeologisk undersökning i paragrafen.

Första stycket har även ändrats redaktionellt genom en punktuppställning och tillförts ett tillägg som innebär att länsstyrelsen som villkor för tillstånd till ingrepp i en fornlämning också får ställa skäliga krav på att en arkeologisk ...

[K2]14 §  Den som utför ett arbetsföretag som berör en fornlämning svarar för kostnaden för åtgärder enligt 13 §.

[S2]Företagaren svarar dock inte för kostnad som

 1. hänför sig till en fornlämning som inte förut varit känd, 2. väsentligt överstiger vad länsstyrelsen angett i beslut om tillstånd enligt 13 § andra stycket,
 2. hänför sig till arkeologisk förundersökning enligt 13 § tredje stycket, om länsstyrelsen inte lämnar tillstånd till ingrepp i fornlämningen enligt 12 § andra stycket, eller
 3. hänför sig till arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning enligt 13 §, om det visar sig att någon fornlämning inte berörs av arbetsföretaget.

[S3]Beslut enligt denna paragraf fattas av länsstyrelsen och delges företagaren. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen reglerar kostnadsansvaret för sådana åtgärder som ställs som villkor för tillstånd till ingrepp i en fornlämning.

I första stycket har fast fornlämning ersatts av fornlämning. I andra stycket har särskild undersökning ersatts av arkeologisk undersökning och hänvisningarna under punkten 2 respektive 3, som en följd av den nya styckeindelningen i 13 §, ändrats till att avse 13 § andra stycket respektive 13 § tredje stycket. ...

 • NJA 1993 s. 753:Vid ingrepp av fastighetsägare i fast fornlämning, som var skyddad enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m, har fastighetsägaren ansetts förorsaka en sakskada. - Tillika fråga om fastighetsägarens skadeståndsskyldighet skulle påverkas av den nytta Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer fått i form av ökade kunskaper genom den arkeologiska undersökning som föranletts av ingreppet (compensatio lucri cum damno).

[K2]15 §  Vägras någon tillstånd enligt 12 § beträffande fornlämning som när den påträffas var helt okänd och utan synligt märke ovan jord, är han berättigad till skälig ersättning av allmänna medel, om fornlämningen vållar honom betydande hinder eller olägenhet. Ansökan om sådan ersättning görs hos länsstyrelsen. Ansökningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom två år från det att fornlämningen påträffades genom grävning eller annat arbete, annars är rätten till ersättning förlorad. Vad som nu sagts om ersättning skall inte tillämpas om marken exproprieras.

[S2]Ersättning för hinder eller olägenhet skall deponeras hos länsstyrelsen. I fråga om fördelning och utbetalning av deponerade belopp samt rättsverkan av fördelning och utbetalning gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för det fall att nyttjanderätt eller servitutsrätt upplåts enligt expropriationslagen (1972:719). Beloppet utbetalas dock direkt till sökanden om det är väsentligen utan betydelse för annan rättsinnehavare än sökanden.

Inlösen och hittelön vid fornfynd

[K2]16 §  Vid inlösen av fornfynd som enligt 4 § är hembudspliktigt skall ersättning utgå med ett belopp som är skäligt med hänsyn till fyndets beskaffenhet, för föremål av ädelmetall dock minst motsvarande metallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel.

[S2]För fornfynd får även särskild hittelön lämnas.

[S3]Frågor om inlösen, ersättning och hittelön prövas av Riksantikvarieämbetet.

Fyndfördelning

[K2]17 §  Riksantikvarieämbetet får genom fyndfördelning överlåta statens rätt till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett tillfredställande sätt. Lag (2017:562).

Metallsökare

[K2]18 §  En apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan (metallsökare) får inte användas utan tillstånd.

[S2]En metallsökare får inte heller medföras utan tillstånd på fornlämningar annat än vid färd på sådan väg som är upplåten för allmänheten.

[S3]Tillstånd krävs inte för

 1. Riksantikvarieämbetet,
 2. den som efter medgivande av länsstyrelsen enligt 8 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 13 § fjärde stycket utför sådana undersökningar av fornlämningar eller platser där fornfynd har påträffats,
 3. medförande och användning i militär verksamhet för att söka efter annat än fornfynd, och
 4. användning i en myndighets verksamhet för att söka efter annat än fornfynd. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om metallsökare och motsvarar regleringen i nuvarande 18 och 19 §§ samt 20 § första stycket. Innehållet i paragrafen överensstämmer i materiellt hänseende med nu nämnda bestämmelser. Den nya lydelsen av första och andra styckena tydliggör den nuvarande regleringen om att tillstånd krävs för användning av

metallsökare ...

[K2]19 §  Tillstånd att använda och medföra metallsökare får lämnas endast för verksamhet som

 1. avser sökning efter annat än fornfynd, eller
 2. ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna.

[S2]Ett tillstånd får förenas med de villkor som är nödvändiga för att säkerställa att metallsökare inte används i strid med denna lag.

[S3]Ett beslut om tillstånd ska innehålla uppgift om

 1. det ändamål metallsökaren får användas för,
 2. den person som tillståndet gäller för,
 3. den tid tillståndet gäller, och
 4. det geografiska område metallsökaren får användas och medföras inom. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafens första stycke motsvarar till sitt innehåll delvis nuvarande 20 § andra stycket. Enligt bestämmelsen får länsstyrelsen lämna tillstånd till användning och medförande av metallsökare. Tillstånd får dock endast lämnas för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd, eller ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna.

Andra stycket innebär att ett tillstånd får förenas med villkor. Det kan t.ex. handla om att ett tillstånd rörande yrkesmässig ...

[K2]20 §  Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att använda och medföra metallsökare.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en ansökan om tillstånd. Lag (2017:562).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen, som anger att länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att använda och medföra metallsökare, ersätter den nuvarande bestämmelsen i 20 § andra stycket med samma materiella innehåll.

Motiven till ändringarna framgår av avsnitt 8.

Ansvar m.m.

[K2]21 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms för fornminnesbrott den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. tillägnar sig, förvärvar, gömmer, skadar, ändrar eller avyttrar föremål som enligt 4 § ska tillfalla staten eller hembjudas till staten, eller
 2. olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar en fornlämning.

[S2]Om brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt fornminnesbrott till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

 1. gärningsmannen har använt särskild utrustning eller på annat sätt visat särskild förslagenhet, eller
 2. gärningen utförts vanemässigt, avsett fornfynd av större värde eller omfattning eller medfört en omfattande förstörelse av ett fornminne.

[S3]För försök eller förberedelse till grovt fornminnesbrott döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om de allvarligaste brotten mot bestämmelserna i kapitel 2. Paragrafen har endast ändrats språkligt och redaktionellt, bl.a. genom att fast fornlämning ändrats till fornlämning i punkten 2.

Motiven till ändringen framgår av avsnitt 7.1.

 • RH 2004:13:Virkestransporter har körts över en fast fornlämning och fornminnet har skadats. Fråga är om den drivningsledare som har bestämt transportvägen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att efterforska förekomsten av fornlämningar längst transportvägen för att inte kunna anses genom vårdslöshet ha orsakat skadan.

[K2]21 a §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. inte anmäler fornfynd enligt 5 §,
 2. inte gör anmälan enligt 10 § andra stycket, eller
 3. bryter mot 18 §. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om mindre allvarliga brott. Gärningen i nuvarande punkten 2 som avser brott mot föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av 2 kap. 9 § har utgått ur bestämmelsen. Därutöver har paragrafen ändrats språkligt utan att detta innebär någon ändring i sak.

Skälen för ändringen framgår av avsnitt 7.7. ...

Prop. 2001/02:72: Tillägget i andra punkten ersätter bestämmelsen i nuvarande 9 § fjärde stycket om generellt vite.

[K2]21 b §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av 9 §. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen är ny och innehåller en särskild straffbestämmelse med endast böter i straffskalan för brott mot föreskrifter eller beslut om fornlämningsområden som meddelats med stöd av 2 kap. 9 §.

Skälen för ändringen framgår av avsnitt 7.7.

[K2]22 §  Vid överträdelse av beslut eller föreskrift enligt detta kapitel får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. Ansökan om handräckning får göras av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

[S2]I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1991:872).

[K2]22 a §  Fornfynd som varit föremål för brott enligt detta kapitel, och som inte enligt 4 § första stycket ändå skall tillfalla staten, skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för fornfyndet får dess värde förklaras förverkat. Även annat utbyte av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt detta kapitel.

[S2]Metallsökare som har använts vid brott enligt detta kapitel skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S3]Utöver vad som sägs i andra stycket får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt detta kapitel förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl till det. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt detta kapitel, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:301).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i första stycket, som motiveras i avsnitt 9.2, innebär att sådant som någon mottagit som ersättning för kostnader i samband med ett brott skall kunna förverkas, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. I stället för det mottagna kan dess värde förklaras förverkat. Förverkande kan komma i fråga enligt denna bestämmelse om någon gör sig skyldig till förberedelse till grovt fornminnesbrott och förberedelsen ...

[K2]23 §  Ett beslut enligt 1 a § andra stycket gäller omedelbart.

[S2]I ärenden enligt 2 § andra stycket och 9 § får länsstyrelsen, om det behövs, meddela föreskrift att gälla tills vidare i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller i sin nuvarande lydelse en bestämmelse som ger länsstyrelsen möjlighet meddela interimistiska beslut avseende fornlämningsområden.

Bestämmelsen i första stycket är ny till sitt innehåll och innebär att länsstyrelsens beslut enligt 1 a § att förklara en lämning eller fartygslämning för fornlämning ska gälla omedelbart.

Andra stycket motsvarar första stycket i den nuvarande bestämmelsen.

Skälen för ändringen ...

Överklagande m.m.

[K2]24 §  Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 17 § får överklagas hos regeringen.

[S2]Övriga beslut enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 25 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Kommunen får överklaga beslut enligt 1 a § andra stycket, 2 § andra stycket, 9 § första–tredje styckena och 12 § andra stycket. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. I fråga om kommunens rätt att överklaga länsstyrelsens beslut har bestämmelsen i tredje stycket kompletterats med att kommunen även har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut enligt 1 a § andra stycket att förklara en lämning som tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare för fornlämning.

Skälen för ändringen framgår av avsnitt ...

Prop. 1998/99:114: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut i fornminnesärenden och har närmare kommenterats i avsnitt 6. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringen innebär att beslut av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om inte annat följer av andra stycket eller 25 §. Detta medför att merparten av de beslut som kan ...

Prop. 2001/02:72: Första stycket motsvarar nuvarande andra stycket.

I andra stycket – som motsvarar nuvarande första stycket – anges att övriga beslut enligt 2 kap. överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 25 §.

I tredje stycket görs en redaktionell ändring med anledning av att nuvarande 9 § fjärde stycket utgår.

[K2]25 §  Länsstyrelsens beslut får inte överklagas när det gäller

 1. ersättning för kostnader eller skada enligt 7 § fjärde stycket,
 2. ersättning enligt 8 § tredje stycket,
 3. beslut om kostnad för arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning enligt 14 § andra stycket, eller
 4. ersättning enligt 15 § första stycket.

[S2]Den som är missnöjd med ett beslut som avses i första stycket får väcka talan mot staten vid mark- och miljödomstolen inom ett år från det att han eller hon fick del av länsstyrelsens beslut.

[S3]Ersättning som beslutats av domstol enligt 15 § första stycket ska deponeras enligt bestämmelserna i 15 § andra stycket. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka beslut som inte får överklagas.

I första stycket 3 har ordet arkeologisk lagts till före ordet förundersökning för att begreppet ska överensstämma med benämningen i 13 § och särskild undersökning har ersatts av arkeologisk undersökning.

Därutöver har vissa språkliga ändringar gjorts som inte innebär någon ändring i sak.

Motiven till ändringarna, som inte innebär några ...

[K3]1 §  En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

[S2]I fråga om en byggnad av sådant värde som avses i första stycket och som tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.

[S3]Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I paragrafen anges rekvisiten för byggnadsminnesförklaring.

I första stycket har kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring omformulerats genom att märklighetsrekvisitet utgått och ersatts av ett krav på att byggnaden, antingen enskilt eller som en del av ett bebyggelseområde, eller anläggningen i fråga ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

I tredje stycket har fast fornlämning ersatts med fornlämning. Därutöver ...

Skyddets innebörd och omfattning

[K3]2 §  När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

[S2]Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag (2000:265).

[K3]3 §  Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål. Lag (2000:265).

Byggnadsminnesförklaring

[K3]4 §  Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av var och en genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ.

[S2]Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall innehålla uppgifter om vilken fastighet byggnaden är belägen på och om fastighetens ägare samt beskrivning av byggnaden. I ansökningen bör även anges vilka omständigheter som åberopas för att byggnaden bör förklaras för byggnadsminne.

[S3]Innan länsstyrelsen fattar beslut som enligt detta kapitel kan medföra rätt till ersättning eller inlösen för ägare eller någon annan, skall länsstyrelsen undersöka om medel för detta finns tillgängliga.

[K3]5 §  Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning meddela förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens kulturhistoriska värde. Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får det förlängas, dock högst med sex månader för varje gång.

[K3]6 §  Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan till länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde (anmälningsplikt).

[S2]Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälan kom in dit avgöra om den anmälda åtgärden skall få vidtas eller förbjudas enligt 5 §. Under denna tid får den anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medgett det. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.2.

I första stycket görs en ändring som klargör att länsstyrelsen skall kunna besluta om anmälningsplikt även under ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring.

Andra stycket reglerar vad som gäller då ...

[K3]7 §  Om ett statligt byggnadsminne har övergått till att bli byggnadsminne enligt detta kapitel, skall länsstyrelsen utfärda förklaring om detta.

[K3]8 §  Länsstyrelsen skall genast vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning skall bli införd i fastighetsregistrets allmänna del eller för att en tidigare gjord anteckning skall tas bort,

 1. då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne eller förklaring utfärdats enligt 7 §,
 2. då förordnande enligt 6 § första stycket meddelats eller upphävts,
 3. då beslut om byggnadsminnesförklaring vunnit laga kraft eller hävts, eller
 4. då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits.

[S2]Bestämmelser om vem som skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del finns i 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2005:1213).

[K3]9 §  Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller den som arbetar på länsstyrelsens uppdrag har rätt att få tillträde till byggnader med tillhörande markområde samt att där vidta de åtgärder och undersökningar som behövs för lagens tillämpning.

Bestämmelser om ersättning och inlösen

[K3]10 §  Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning av staten om skyddsbestämmelser

 1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller
 2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

[S2]Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga belopp med rätt för sakägaren eller staten att erhålla omprövning vid ändrade förhållanden.

[S3]Medför skyddsbestämmelser att synnerligt men uppkommer vid användningen av fastigheten, är staten skyldig att lösa fastigheten om ägaren begär det.

[S4]Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen meddelat förbud enligt 5 §. Ersättning som därvid utgår ska, om det finns skäl, avräknas mot ersättning som sedermera kan komma att utgå med stöd av denna paragraf.

[S5]Vid tillämpningen av första och tredje styckena ska, utan hinder av föreskrifterna om förlust av talan eller rätt till ersättning eller inlösen i 11 och 20 §§ eller 15 kap. 5 §plan- och bygglagen (2010:900), även beaktas andra beslut om skyddsbestämmelser samt beslut som avses i 14 kap.7, 10 och 12 §§plan- och bygglagen, under förutsättning att besluten meddelats inom tio år före det senaste beslutet om skyddsbestämmelser. Lag (2010:911).

[K3]11 §  Har fråga väckts om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen förelägga den som vill göra anspråk på ersättning eller inlösen att inom viss tid, minst två månader från det han fått del av föreläggandet, anmäla detta till länsstyrelsen. Ett sådant föreläggande skall åtföljas av uppgift om de skyddsbestämmelser som avses bli utfärdade. Den som inte anmäler sina anspråk inom den utsatta tiden har förlorat sin rätt till ersättning eller inlösen.

[S2]Länsstyrelsen beslutar om ersättning och inlösen.

[S3]Avtal mellan staten och en sakägare eller vad de uppenbarligen har förutsatt skall gälla mellan dem i fråga om ersättning eller inlösen skall även gälla för den som senare förvärvar sakägarens rätt. Lag (2000:265).

[K3]12 §  Om en fastighet till följd av ett beslut enligt detta kapitel minskar i värde så att den inte längre kan antas utgöra full säkerhet för borgenärerna, skall den ersättning som fastighetsägaren är berättigad till enligt 10 § deponeras hos länsstyrelsen. Bestämmelsen gäller dock endast borgenärer som hade panträtt i fastigheten när ersättningsrätten uppkom och ersättningsbelopp som skall utgå på en gång.

[S2]Om en borgenär lider skada, därför att depositionen inte skett i enlighet med första stycket, är han berättigad till ersättning från staten. Ersättningen lämnas mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller om en borgenär lider förlust genom att ersättningen blivit för lågt beräknad och den inte blivit prövad av domstol till följd av överenskommelse mellan staten och fastighetsägaren eller av annan anledning.

[K3]13 §  I fråga om ersättning eller inlösen enligt 10 eller 12 § andra stycket ska expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag.

[S2]Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses i 10 § ska bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet. Därvid ska bortses från förväntningar om ändring av markanvändningen. Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen tillämpas.

[S3]Ersättning för skada enligt 10 § första stycket 1 ska minskas med ett belopp som motsvarar det som enligt samma punkt ska tålas utan ersättning.

[S4]Om staten begär det och det inte är uppenbart oskäligt, ska domstolen förordna att ersättning enligt 10 § första stycket ska betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts.

[S5]Ogillas en talan om ersättning eller inlösen som har väckts av fastighetsägaren eller annan sakägare, kan domstolen förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska bära sina egna kostnader, om han eller hon har inlett rättegången utan tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan skälig grund, får domstolen dessutom förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska ersätta staten dess rättegångskostnader. Lag (2010:826).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om ersättning till följd av skyddsbestämmelser och förbud (se 10 §) samt till följd av bristfällig deposition (se 12 §).

Första stycket är oförändrat. Av hänvisningen till 4 kap. expropriationslagen följer att den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket om ett tjugofemprocentigt påslag ska tillämpas när ersättningen bestäms.

I andra stycket finns ...

Ändring och hävande

[K3]14 §  Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna.

[S2]Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag (2000:265).

[K3]15 §  Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka skyddsbestämmelserna eller häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår såsom ändamålslös.

[S2]Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsbestämmelser, om regeringen ger tillstånd till expropriation som rör byggnaden eller kringliggande område och byggnadsminnesförklaringen eller skyddsbestämmelserna inte kan bestå utan olägenhet för expropriationsändamålet.

[S3]Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka skyddsbestämmelser får länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som begär hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild dokumentation av byggnaden, om det är skäligt. Lag (2000:265).

Ansvarsbestämmelser m.m.

[K3]16 §  Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett byggnadsminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av skyddsbestämmelser och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

[S2]I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett byggnadsminne. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3. Ändringen innebär att länsstyrelsens möjligheter att ingripa med föreläggande mot förfaranden som strider mot 3 kap. kulturminneslagen eller beslut som fattas med stöd av bestämmelser i nämnda kapitel, utvidgas. Från och med den 1 januari 2000 kommer en motsvarande bestämmelse att gälla i fråga om kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. kulturminneslagen (<a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:38#sid160" ...

[K3]17 §  Om en länsstyrelse har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan, får länsstyrelsen sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

[S2]Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har den nya ägaren förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite mot den nya ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot en ny ägare av egendomen, men länsstyrelsen får sätta ut nytt vite för den ägaren. Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av den som var ägare vid periodens början.

[S3]Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse, skall länsstyrelsen så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 7.3. Den motsvarar i stort bestämmelsen i 26 kap. 15 § miljöbalken. Bestämmelsen har i huvudsak utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Avsikten med att anteckna förelägganden i fastighetsboken eller tomträttsboken är att de då direkt gäller en ny rättighetshavare till fastigheten ...

[K3]18 §  Till böter döms den som

 1. i strid mot meddelade skyddsbestämmelser river eller på annat sätt förstör ett byggnadsminne eller ändrar det utan tillstånd enligt 14 § eller utan iakttagande av villkor för sådant tillstånd eller
 2. bryter mot förbud som meddelats enligt 5 § eller förordnande enligt 6 § första stycket eller vidtar åtgärder i strid mot bestämmelserna i 6 § andra stycket.

[S2]Den som inte efterkommer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till straff för det som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2000:265).

Överklagande m.m.

[K3]19 §  Beslut av länsstyrelsen enligt detta kapitel överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får överklagas endast av Riksantikvarieämbetet. Lag (2000:265).20 § Länsstyrelsens beslut om ersättning och inlösen får inte överklagas. Den som är missnöjd med ett sådant beslut får väcka talan mot staten vid mark- och miljödomstolen inom ett år från det han fått del av länsstyrelsens beslut. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till ersättning eller inlösen förlorad.

[S3]Staten får, när fråga väckts eller tagits upp om att förklara en byggnad för byggnadsminne, väcka talan vid mark- och miljödomstolen mot sakägare om fastställande av de villkor som skall gälla för ersättning. Om beslut om byggnadsminnesförklaring inte kommer till stånd inom ett år från det att målet avgjorts genom lagakraftägande dom, skall domen inte längre vara bindande för parterna.

[S4]Talan om ersättning enligt 12 § andra stycket skall väckas vid mark- och miljödomstolen. Lag (2010:933).

[K3]21 §  Beslut enligt 1, 5 och 6 §§ gäller omedelbart. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen motsvarar den nuvarande bestämmelsen till sitt sakliga innehåll och har endast ändrats språkligt för att överensstämma med den nya motsvarande regleringen i bestämmelsen i 2 kap. 23 § första stycket.

[K4]1 §  Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

 • RÅ 2004:125:Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts strida mot lagen om kulturminnen m.m.

Kyrkobyggnader och kyrkotomter

[K4]2 §  Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.

[S2]Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.

[S3]Kyrkotomt är ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats. Lag (1999:304).

 • HFD 2018:10:Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Även fråga om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett beslut enligt kulturmiljölagen som inverkar på miljön (II).
 • RÅ 2007:75:Uppsättandet av solcellspaneler på taket till en kyrkobyggnad har inte tillåtits, eftersom det ansetts medföra att byggnadens kulturhistoriska värde minskas.
 • RÅ 2004:125:Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts strida mot lagen om kulturminnen m.m.

[K4]2 a §  När en fråga om fastställelse av gränserna för en kyrkotomt uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

[S2]När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning. Lag (2017:562).

[K4]3 §  Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

[S2]I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.

[S3]I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

[S4]Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

 • HFD 2020:6:Fråga om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II).
 • HFD 2018:10:Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Även fråga om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett beslut enligt kulturmiljölagen som inverkar på miljön (II).
 • RÅ 2005:55:Särskilda skäl har ansetts föreligga för att bevilja tillstånd till rivning av en kyrkobyggnad enligt lagen om kulturminnen m.m.
 • RÅ 2004:125:Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts strida mot lagen om kulturminnen m.m.

[K4]4 §  Om länsstyrelsen beslutar det, ska 3 § om tillståndsprövning tillämpas också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har tillkommit efter utgången av år 1939 och som har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: Paragrafen reglerar möjligheterna att genom särskilda beslut låta bestämmelserna i 3 §, om tillståndsprövning i fråga om väsentliga ändringar i kyrkotomter och kyrkobyggnader, gälla även i fall där dessa tillkommit efter år 1939.

Kvalifikationsgrunden för dessa yngre kyrkobyggnader och kyrkotomter har formulerats om genom att märklighetsrekvisitet utgått och ersatts av ett krav på att kyrkobyggnaden eller kyrkotomten i fråga ska ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Ändringen ...

[K4]5 §  Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får utföras utan tillstånd. Sådana åtgärder skall utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.

Kyrkliga inventarier

[K4]6 §  Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. Lag (1999:304).

[K4]7 §  För varje församling skall det finnas en förteckning över inventarier som avses i 6 §. I förteckningen skall anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan.

[S2]I varje församling skall det utses två personer som har ansvar för att föra förteckningen. De skall också se till att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen vilka som har utsetts. Lag (1999:304).

[K4]8 §  Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen finns kvar. Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som har utsetts enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen sändas till länsstyrelsen. Lag (1999:304).

[K4]9 §  I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av någon enskild person eller släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsen

 1. för att avyttra det,
 2. för att avföra det från förteckningen,
 3. för att reparera eller ändra det, eller
 4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma.

[S2]Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3 och 4, ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation som behövs.

[S3]Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304).

[K4]10 §  Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier.

[S2]Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen.

[S3]Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av någon enskild, med denne. Lag (1999:304).

Begravningsplatser

[K4]11 §  I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. Lag (2017:562).

[K4]12 §  Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

[S2]Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader, fasta anordningar som murar och portaler samt vegetation. Lag (2017:562).

[K4]13 §  I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen

 1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
 2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation, eller
 3. för att ändra medveten gestaltning av vegetationen.

[S2]Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

[K4]14 §  Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 § tillämpas också i fråga om en begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

Prop. 2012/13:96: I paragrafen regleras möjligheterna att genom särskilda beslut låta bestämmelserna i 13 §, om tillståndsprövning i fråga om väsentliga ändringar i begravningsplatser, gälla även i fall där dessa tillkommit efter 1939.

Kvalifikationsgrunden för dessa yngre begravningsplatser har formulerats om genom att märklighetsrekvisitet utgått och ersatts av ett krav på att begravningsplatsen i fråga ska ha ett högt kulturhistoriskt värde, om ...

[K4]15 §  Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen.

Beredskapsförberedelser

[K4]15 a §  Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Lag (1999:942).

Ersättning till Svenska kyrkan

[K4]16 §  Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

[S2]Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område.

[S3]Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).

Ingripande för att åstadkomma rättelse

[K4]17 §  Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

[S2]I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304).

Överklagande

[K4]18 §  Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:562).

[K5]1 §  Kulturföremål som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år och som kan vara av stor betydelse för kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Lag (2017:562).

Prop. 1998/99:114: Den ändring som görs är en följd av att de kulturföremål som skall omfattas av tillståndsprövning inte anges i lagen utan i förordning, vilket framgår av 3 §. Bestämmelsen har utformats efter förslag av Lagrådet.

2 § Har upphävts genom lag (2017:562).

[K5]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som inte får föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.3 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen är ny och innebär att regeringen i förordning får meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som det skall krävas särskilt tillstånd för utförsel för enligt 1 §.

4 § Har upphävts genom lag (2000:265).
5 § Har upphävts genom lag (2000:265).
6 § Har upphävts genom lag (2000:265).

Prövningen av ansökningar om tillstånd till utförsel

[K5]7 §  Frågor om tillstånd till utförsel ska prövas av Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum eller Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som regeringen bestämmer.

[S2]Ansökningarna ska ges in till Riksantikvarieämbetet.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet. Lag (2017:1263).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.4.

Första stycket motsvarar nuvarande 9 §. Andra stycket motsvarar nuvarande 10 § första meningen. Tredje stycket ersätter föreskrifterna i nuvarande 12 § första stycket om vad ansökningar skall innehålla. Enligt bestämmelsen meddelar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, dvs. ...

[K5]8 §  Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av tillståndsärenden hos Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant ärende fattas av stiftelsens styresman eller någon annan tjänsteman som styresmannen utser. Lag (2018:794).

[K5]9 §  Den som söker tillstånd skall på begäran av tillståndsmyndigheten ställa föremålet till myndighetens förfogande för granskning. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 12 § andra stycket.

[K5]10 §  Tillstånd till utförsel ska ges, om föremålet inte är av stor betydelse för kulturarvet. Lag (2017:562).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.1.

Bestämmelsen motsvara nuvarande 8 § första stycket.

[K5]10 a §  Vid bedömningen av om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska det beaktas om föremålet

 1. är unikt eller sällsynt eller är särskilt kännetecknande för sin tid och sitt kulturhistoriska sammanhang,
 2. är knutet till en betydelsefull person eller händelse i svensk historia,
 3. har ett betydelsefullt samband med en kulturmiljö eller är en del av en kulturhistorisk samling av stor betydelse,
 4. annars har särskild betydelse för forskning, eller
 5. av annan synnerlig anledning bör bevaras i landet. Lag (2017:562).

[K5]11 §  Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om

 1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,
 2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,
 3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller region och det ska föras tillbaka till Sverige,
 4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller
 5. föremålet tillfälligt är i landet.

[S2]Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet. Lag (2019:864).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen är ny och har behandlats närmare i avsnitt 8.5.

Enligt första stycket krävs tillstånd till utförsel i de fall som enligt 7 § nu är tillståndsfria. Tillstånd skall dock lämnas.

Andra stycket motsvarar nuvarande 8 § andra stycket.

[K5]12 §  Rör en ansökan mer än en av tillståndsmyndigheterna beslutar Riksantikvarieämbetet vilken tillståndsmyndighet som skall handlägga ansökningen. Den tillståndsmyndigheten får fatta beslut i ärendet först efter samråd med den eller de övriga tillståndsmyndigheter som är berörda. I sådana ärenden skall ansökningen avslås, om någon av de berörda tillståndsmyndigheterna anser att tillstånd inte skall beviljas. Lag (2000:265).

[K5]13 §  Ett tillstånd till utförsel gäller i ett år från dagen för beslutet. Lag (2000:265).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.4.

Bestämmelsen är ny och innebär att tillstånd till utförsel är giltiga i endast ett år.

14 § Har upphävts genom lag (2000:265).

Överklagande

[K5]15 §  Om en tillståndsmyndighet har avslagit en ansökan om tillstånd till utförsel, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta kapitel, får inte överklagas. Lag (1995:72).

Medgivande av regeringen

[K5]16 §  Även om ett kulturföremål är av stor betydelse för kulturarvet, får regeringen, om det finns synnerliga skäl, medge att föremålet förs ut ur landet. Lag (2017:562).

Ansvar

[K5]17 §  Bestämmelser om ansvar för olovlig utförsel av kulturföremål och för försök därtill finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1244).

[K6]1 §  Ett kulturföremål som efter den 31 december 1994 olagligt förts bort från en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som finns i Sverige skall på begäran återlämnas till den staten. Lag (1994:1523).

Definitioner

[K6]2 §  Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som i den stat det förts bort från betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lsg (2015:852).

Prop. 2015/16:6: Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som i den stat det förts bort från betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Paragrafen motsvarar art 2.1 i direktivet och behandlas i avsnitt 7.1 i denna proposition. ...

[K6]3 §  Med att ett kulturföremål olagligt förts bort avses i detta kapitel att

 1. föremålet förts från en stats territorium i strid med den statens regler som har till syfte att skydda nationella skatter, eller
 2. föremålet efter en tidsbegränsad laglig bortförsel inte har återlämnats eller något annat villkor för bortförseln har överträtts. Lag (2011:782).

Väckande av talan

[K6]4 §  Den stat från vars territorium kulturföremålet olagligt förts bort får vid allmän domstol väcka talan om återlämnande. Talan ska riktas mot den som innehar föremålet.

[S2]Till en ansökan om stämning i mål som avses i första stycket ska det fogas dels en handling som beskriver föremålet och som anger att det är ett kulturföremål, dels en förklaring av den behöriga myndigheten i den återkrävande staten om att föremålet olagligt har förts bort.

[S3]Är någon annan än den som innehar föremålet ägare till det, ska domstolen, om ägaren är känd, underrätta honom eller henne om att talan väckts. Den som har en särskild rätt till föremålet ska också underrättas, om han eller hon är känd. Lag (2011:782).

[K6]5 §  Domstolen får på ansökan av den stat från vars territorium ett kulturföremål olagligt förts bort besluta om säkerhetsåtgärd beträffande föremålet. I sådana fall ska 15 kap.2, 5, 7, 8 och 10 §§rättegångsbalken tillämpas. Med bättre rätt till viss egendom ska i det sammanhanget avses rätt att få egendom återlämnad. Lag (2011:782).

[K6]6 §  Talan om återlämnande ska väckas inom tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än trettio år efter det att föremålet olagligt fördes bort. I fråga om föremål som är en integrerad del av en offentlig samling och är upptaget i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling eller som är en integrerad del av inventarierna hos en kyrklig eller annan religiös institution och har ett särskilt skydd enligt det återkrävande landets lag, får dock talan väckas inom sjuttiofem år efter bortförseln.

[S2]Med en offentlig samling avses en samling som ägs av

 • en stat som avses i 1 §,
 • en lokal eller regional myndighet i en sådan stat, eller
 • en offentlig institution i en sådan stat vilken ägs eller till stor del finansieras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

[S3]Om bortförseln inte längre är olaglig när talan väcks, ska talan ogillas. Lsg (2015:852).

Prop. 2015/16:6: Talan om återlämnande ska väckas inom tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än trettio år efter det att föremålet olagligt fördes bort. I fråga om föremål som är en integrerad del av en offentlig samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling eller som är en integrerad del av inventarierna hos en kyrklig eller annan religiös ...

Ersättning

[K6]7 §  Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet för egen räkning berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visar att han eller hon visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet.

[S2]Vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet ska det tas hänsyn till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas karaktär, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat tillgängliga register över stulna föremål och all relevant information som innehavaren rimligen kunnat erhålla, eller om innehavaren vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter.

[S3]Den som förvärvat föremålet genom arv, testamente, gåva eller bodelning är berättigad till ersättning endast om den som föremålet förvärvats från skulle ha varit det. Lsg (2015:852).

Prop. 2015/16:6: Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet för egen räkning berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visar att han eller hon visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet.

Vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet ska det tas hänsyn till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation ...

Undersökning

[K6]8 §  Tingsrätten får på ansökan av den myndighet som regeringen bestämmer (den centrala myndigheten) besluta att myndigheten får genomföra en undersökning hos någon för att söka efter ett visst kulturföremål som olagligt förts bort från en stat som anges i 1 §. Tillstånd får lämnas endast om

 1. det finns särskild anledning att anta att det sökta föremålet kan påträffas vid undersökningen,
 2. den hos vilken undersökningen skall vidtas skäligen kan befaras undandra sig att lämna uppgift om han innehar föremålet, och
 3. vikten av att åtgärden vidtas uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som berörs.

[S2]Ansökan skall göras skriftligen.

[S3]Om det skäligen kan befaras att föremålet kan komma att gömmas undan eller någon annan åtgärd vidtas för att hindra eller försvåra ett återlämnande, får beslut enligt första stycket meddelas utan att motparten bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Motparten behöver i så fall inte heller underrättas om rättens beslut innan undersökningen påbörjas.

[S4]Beslutet gäller omedelbart, om inte annat bestäms. Lag (1994:1523).

[K6]9 §  Av ett beslut om undersökning skall framgå i vilken utsträckning den centrala myndigheten har rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen.

[S2]Vid undersökning skall tillämpas bestämmelserna i 28 kap. 6 §, 7 § andra stycket och 9 § första stycketrättegångsbalken.

[S3]Myndigheten får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra undersökningen. Därvid tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Lag (2006:707).

Prop. 2005/06:200: Ändringen i tredje stycket föranleds av att 16 kap. 10 § utsökningsbalken föreslås bli upphävd. Den bestämmelsen är en forumregel som gäller för annan verkställighet än avhysning av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet. Genom hänvisning till paragrafen har det varit möjligt att ange vilka av utsökningsbalkens regler som är tillämpliga. Hänvisningen ...

[K6]10 §  Om det sökta föremålet påträffas vid undersökningen får den centrala myndigheten ta hand om föremålet, om det skäligen kan befaras att innehavaren genom att gömma undan föremålet eller genom att företa någon annan åtgärd hindrar eller försvårar ett återlämnande. Lag (1994:1523).

[K6]11 §  Den som berörs av ett omhändertagande enligt 10 § kan skriftligen begära prövning av det vid den tingsrätt som prövade ansökan om tillstånd till undersökningen. När begäran kommit in skall rätten snarast möjligt och, om det inte finns synnerliga skäl, senast fjärde dagen därefter hålla förhandling.

[S2]Till förhandlingen skall kallas både den som berörs och den centrala myndigheten.

[S3]Vid förhandlingen skall myndigheten redovisa skälen för omhändertagandet. Den som berörs skall få tillfälle att yttra sig. Förhandlingen skall, om möjligt, pågå utan avbrott. Uppskov får äga rum endast om det finns synnerliga skäl till det. Sedan förhandlingen avslutats, skall rätten omedelbart meddela beslut. Lag (1994:1523).

[K6]12 §  Domstolen skall bestämma hur länge omhändertagandet skall bestå. Tiden får inte sättas längre än som är oundgängligen nödvändigt. Ett omhändertagande får dock bestå högst tre månader. Lag (1994:1523).

[K6]13 §  Om domstol enligt 5 § fattat beslut om säkerhetsåtgärd beträffande ett föremål upphör beslut om omhändertagande av samma föremål att gälla. Lag (1994:1523).

Rättegångsbestämmelser

[K6]14 §  Vid rättegången i mål enligt detta kapitel tillämpas vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning är tillåten.

[S2]I rättegång om återlämnande får ersättning enligt 7 § yrkas utan stämning.

[S3]Över återlämnande och ersättning får i samma rättegång dömas endast i ett sammanhang. Lag (2011:782).

[K6]14 a §  Vid handläggningen av frågor som avses i 8 och 11 §§ gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Om inte annat sägs i detta kapitel, avgörs frågan om behörig domstol enligt 10 kap.rättegångsbalken. Lag (2011:782).

Kostnader

[K6]15 §  I mål enligt detta kapitel gäller i fråga om rättegångskostnaderna 18 kap.rättegångsbalken med följande avvikelser. Om den återkrävande statens motpart inte insett eller bort inse att föremålet olagligt förts bort, ska den återkrävande staten svara för kostnaderna vid tingsrätten. Detsamma gäller under sådana omständigheter kostnaderna i högre rätt, om de har orsakats av att staten överklagat. För kostnad som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken svarar dock alltid den part som orsakat kostnaden. Lag (2011:782).

[K6]16 §  Den återkrävande staten svarar för kostnaderna för verkställigheten av en dom om återlämnande av ett kulturföremål. Lag (1994:1523).

Lagval

[K6]17 §  Om ett olagligt bortfört kulturföremål återlämnats, skall äganderätten till föremålet bestämmas enligt den återkrävande statens lag. Lag (1994:1523).

7 kap. Återlämnande av kulturföremål som olagligt förts ut från en stat som har tillträtt Unidroit-konventionen

[K7]1 §  Ett kulturföremål som finns i Sverige och som, efter det att Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt trätt i kraft för Sveriges del, har förts ut olagligt från en stat som tillträtt konventionen ska återlämnas till den staten, om den begär det. Om den olagliga utförseln skett från en konventionsstat som är en EES-stat, ska föremålet dock återlämnas endast om det inte omfattas av definitionen i 6 kap. 2 § första stycket.

[S2]Trots första stycket ska föremålet inte återlämnas, om det har förts ut ur staten under upphovsmannens livstid eller inom femtio år från dennes död. Kulturföremål som har tillverkats av en eller flera medlemmar av en stam eller ursprungsbefolkning för stammens eller befolkningens traditionella eller rituella bruk ska dock alltid återlämnas till stammen eller befolkningen. Lag (2011:782).

Definitioner

[K7]2 §  Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som är av betydelse för arkeologin, förhistorien, historien, litteraturen, konsten eller vetenskapen och som tillhör någon av de kategorier som anges i bilaga 2 till denna lag. Lag (2011:782).

[K7]3 §  Med att ett kulturföremål olagligt förts ut avses i detta kapitel att

 1. föremålet förts ut från en stats territorium i strid med den statens regler om utförsel av kulturföremål som har till syfte att skydda statens kulturarv, eller
 2. föremålet efter en tidsbegränsad laglig utförsel inte har återlämnats eller något annat villkor för utförseln har överträtts. Lag (2011:782).

Väckande av talan

[K7]4 §  Den stat från vars territorium kulturföremålet olagligt förts ut får vid allmän domstol väcka talan om återlämnande. Talan ska riktas mot den som innehar föremålet.

[S2]Till en ansökan om stämning i mål som avses i första stycket ska det fogas dels en handling som beskriver föremålet och som anger att det är ett kulturföremål, dels en förklaring av den behöriga myndigheten i den återkrävande staten om att föremålet olagligt har förts ut.

[S3]Är någon annan än den som innehar föremålet ägare till det, ska domstolen, om ägaren är känd, underrätta honom eller henne om att talan väckts. Den som har en särskild rätt till föremålet ska också underrättas, om han eller hon är känd. Lag (2011:782).

[K7]5 §  Domstolen får på ansökan av den stat från vars territorium ett kulturföremål olagligt förts ut besluta om säkerhetsåtgärd beträffande föremålet.

[S2]I sådana fall ska 15 kap.2, 5, 7, 8 och 10 §§rättegångsbalken tillämpas. Med bättre rätt till viss egendom ska i det sammanhanget avses rätt att få egendom återlämnad. Lag (2011:782).

[K7]6 §  Talan om återlämnande ska väckas inom tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än femtio år efter det att föremålet olagligt fördes ut.

[S2]Om utförseln inte längre är olaglig när talan väcks, ska talan ogillas. Lag (2011:782).

Ersättning

[K7]7 §  Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts ut från den återkrävande staten. Den som förvärvat föremålet genom arv, testamente, gåva eller bodelning är berättigad till ersättning endast om den som föremålet förvärvats från skulle ha varit det. Lag (2011:782).

Rättegångsbestämmelser

[K7]8 §  Vid rättegången i mål enligt detta kapitel tillämpas vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning är tillåten.

[S2]I rättegång om återlämnande får ersättning enligt 7 § yrkas utan stämning.

[S3]Över återlämnande och ersättning får i samma rättegång dömas endast i ett sammanhang. Lag (2011:782).

Kostnader

[K7]9 §  I mål enligt detta kapitel gäller i fråga om rättegångskostnaderna 18 kap.rättegångsbalken med följande avvikelser. Om den återkrävande statens motpart inte insett eller bort inse att föremålet olagligt förts ut, ska den återkrävande staten svara för kostnaderna vid tingsrätten. Detsamma gäller under sådana omständigheter kostnaderna i högre rätt, om de har orsakats av att staten överklagat. För kostnad som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken svarar dock alltid den part som orsakat kostnaden. Lag (2011:782).

[K7]10 §  Den återkrävande staten svarar för kostnaderna för verkställigheten av en dom om återlämnande av ett kulturföremål. Lag (2011:782).

Lagval

[K7]11 §  Om ett kulturföremål som olagligt förts ut från en stat återlämnats, ska äganderätten till föremålet bestämmas enligt den återkrävande statens lag. Lag (2011:782).

8 kap. Återlämnande av kulturföremål som stulits utomlands i en stat som har tillträtt Unidroit-konventionen

[K8]1 §  För föremål som utgör kulturföremål enligt definitionen i 7 kap. 2 § och som har stulits utomlands i en stat som tillträtt Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt gäller lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre med den avvikelse som anges i 2 §. Lag (2011:782).

[K8]2 §  I stället för de tidsfrister som anges i 3 och 5 §§ lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre ska tidsfrister om tre år gälla. Lag (2011:782).

[S2]Bilaga 1 Har upphävts genom lag (2015:852).

Bilaga 2

De kategorier som avses i 7 kap. 2 § är följande.
 1. Sällsynta zoologiska, botaniska, mineralogiska och anatomiska exemplar eller samlingar samt föremål av paleontologiskt intresse.
 2. Föremål med historisk anknytning, innefattande vetenskapens och teknologins historia samt krigs- och samhällshistoria, föremål med anknytning till nationella ledares, filosofers, vetenskapsmäns och konstnärers liv samt till händelser av nationell betydelse.
 3. Fynd från tillåtna eller otillåtna arkeologiska utgrävningar eller från arkeologiska upptäckter.
 4. Delar av konstnärliga eller historiska monument eller fornlämningar som tagits sönder.
 5. Antikviteter som är äldre än 100 år, såsom inskriptioner, mynt och graverade sigill.
 6. Föremål av etnologiskt intresse.
 7. Föremål av konstnärligt intresse, såsom
  • tavlor, målningar och teckningar som gjorts helt för hand, oavsett underlag och material, med undantag för industridesign och industritillverkade föremål som dekorerats för hand,
  • originalverk i form av statyer och skulpturer, oavsett material,
  • gravyrer, tryck och litografier i original, och
  • konstnärliga assemblage och montage i original, oavsett material.
 8. Enstaka exemplar eller samlingar av sällsynta handskrifter och inkunabler, äldre böcker, dokument och publikationer av särskilt intresse, såsom historiskt, konstnärligt, vetenskapligt eller litterärt intresse.
 9. Frimärken eller stämpelmärken och liknande märken, i enstaka exemplar eller i samlingar.
 10. Arkiv, inklusive samlingar av ljudupptagningar, fotografier och filmupptagningar.
 11. Möbler som är äldre än 100 år och äldre musikinstrument. Lag (2011:782).

9 kap. Militär användning av kulturegendom

[K9]1 §  För militär användning av kulturegendom med förstärkt skydd döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som till stöd för militära åtgärder använder kulturegendom som har ett förstärkt skydd enligt det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt eller områden i sådan egendoms omedelbara närhet.

[S2]Straffet är fängelse i högst fyra år. Lag (2017:629).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kulturmiljölag (1988:950)

Lag (1990:428) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 kap 19 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:10
  Omfattning
  ändr. 4 kap 12 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Lag (1991:474) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:123
  Omfattning
  ändr. 2 kap 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24 §§; nya 21 a, 22 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:126
  Omfattning
  ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 17 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:878

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:872

Lag (1994:1425) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 3 kap 17 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1523) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:100, Prop. 1994/95:74, Bet. 1994/95:KrU6
  Omfattning
  nytt 6 kap
  CELEX-nr
  393L0007
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 19 §, 4 kap 16 §, 5 kap 15 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:560) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  Äldre bestämmelser gäller för ansökningar om tillstånd som kommit in till Riksantikvarieämbetet före den 1 juli 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:352, Prop. 1994/95:208, Bet. 1994/95:KrU29
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:264) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 6 kap 14 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:529) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:302) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:230, Prop. 1996/97:99, Bet. 1996/97:KrU12
  Omfattning
  ändr. 2 kap 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1162) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:97, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:KrU1
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:30) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:135, Prop. 1997/98:34, Bet. 1997/98:KU12
  Omfattning
  ändr. bil. till 6 kap
  CELEX-nr
  396L0100
  Ikraftträder
  1998-03-01

Lag (1998:843) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:304) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 kap. 16 § den 1 januari 2002, och i övrigt den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
nuvarande 4 kap 16 § betecknas 4 kap 18 §, rubr. närmast före 4 kap 16 § sätts närmast före 4 kap 18 §; ändr. 4 kap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 §§; nya 4 kap 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap 16, 17 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:942) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ny 4 kap 15 a §, rubr. närmast före 4 kap 15 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:265) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Beslut om tillstånd till utförsel av kulturföremål som har meddelats innan denna lag trätt i kraft gäller inte efter utgången av år 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:196, Prop. 1998/99:114, Bet. 1999/2000:KrU7
Omfattning
upp. 5 kap 4, 5, 6, 8, 12, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 3, 10 §§; nuvarande 5 kap 11, 13 §§ betecknas 5 kap 12, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 § sätts närmast före 5 kap 7 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 24 §, 3 kap 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap 1, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 kap 4 §, 5 kap 11, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1244) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 5 kap 17 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1047) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:72, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:KrU1
Omfattning
ändr. bil. till 6 kap
CELEX-nr
32001L0038
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2002:620)

Omfattning
omtryck

Lag (2002:913) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:15, Prop. 2001/02:72, Bet. 2002/03:KU6
Omfattning
ändr. 2 kap 9, 21 a, 24 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1090) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:57, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:KrU1
Omfattning
ändr. bil. till 6 kap
CELEX-nr
32001L0038
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:301) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 2 kap 22 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1213) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

Förarbeten
Rskr. 2005/06:51, Prop. 2005/06:5, Bet. 2005/06:BoU4
Omfattning
ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:707) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 6 kap 9 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:1097) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:31, Prop. 2006/07:128, Bet. 2007/08:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av skyddsbestämmelser eller, i fall som avses i 3 kap. 10 § fjärde stycket, förbud som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.
 3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagen i dess lydelse vid utgången av juli 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:362, Prop. 2009/10:162, Bet. 2009/10:CU21
Omfattning
ändr. 3 kap. 13 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:911) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 10 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:933) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 2 kap. 25 §, 3 kap. 20 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2011:782) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Bestämmelsen i 8 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om sådana förvärv som har gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:285, Prop. 2010/11:83, Bet. 2010/11:KrU10
Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, rubr. till 6 kap.; ny 6 kap. 14 a §, nya 7, 8 kap., bil., bil. 2
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Omfattning
ikrafttr. av 2011:782

Lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:273, Prop. 2012/13:96, Bet. 2012/13:KrU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 a, 23, 24, 25 §§, 3 kap. 1, 21 §§, 4 kap. 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §; nya 2 kap. 1 a, 21 b §§
CELEX-nr
32012R1025
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:852) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:54, Prop. 2015/16:6, Bet. 2015/16:KrU3
Omfattning
upph. bil. 1; ändr. 6 kap. 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1150) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 11, 13 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:562) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Omfattning
upph. 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 17, 20 §§, 4 kap. 3, 11, 12, 13, 18 §§, 5 kap. 1, 10, 11, 16 §§; nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 10 a §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:312, Prop. 2016/17:109, Bet. 2016/17:KrU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §; ny 9 kap.
Ikraftträder
2018-02-10

Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:91, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:KrU1
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Omfattning
ny 1 kap. 3 a §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Omfattning
ikrafttr. av 2017:629

Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:864) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 11 §
Ikraftträder
2020-01-01