RÅ 1994 not 641

Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 641. Ansökan av Ilja K., Sima K. och deras tre barn om återställande av försutten tid i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 29 augusti 1994 att avslå ansökningar av Ilja K., Sima K. och deras tre barn om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Beslutet vann laga kraft. Invandrarverket beslutade den 21 oktober 1994 att inte avbryta verkställigheten av avvisningsbeslutet. - Sökandena yrkade att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut skulle återställas. De yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för ansökningen anförde sökandena bl.a. följande. I samband med delgivningen av avvisningsbeslutet fanns i och för sig tolk närvarande. Oaktat detta hade familjen inte fått klart för sig hur ett överklagande skulle ske. De hade istället bibringats den uppfattningen att ett överklagande skedde med automatik. Det offentliga biträdet sände den 6 september 1994 ett brev till sökandena med uppmaning att, om de önskade överklaga beslutet, de genast skulle höra av sig. Brevet skrevs på svenska. Sökandena förstod inte innehållet i brevet och såg i det läget ingen anledning att försöka få det översatt. De hade ju redan tidigare uppfattningen att ett överklagande skett med automatik. - Regeringsrätten (1994-11-23, Dahlman, Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad sökandena anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-11-22, Laestander)

*REGI

*INST