RÅ 1994 not 642

Överklagande av Karl Einar O. ang. konstnärsbidrag m.m. samt ansökan om resning och återställande av försutten tid. - Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, avslog genom beslut den 2 april 1992 Karl Einar O:s ansökningar om långtidsstipendium, konstnärsbidrag och projektbidrag

Not 642. Överklagande av Karl Einar O. ang. konstnärsbidrag m.m. samt ansökan om resning och återställande av försutten tid. - Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, avslog genom beslut den 2 april 1992 Karl Einar O:s ansökningar om långtidsstipendium, konstnärsbidrag och projektbidrag. - Karl Einar O. yrkade att Regeringsrätten skulle uppdra åt Konstnärsnämnden att ompröva sitt beslut, ange beslutsmotivering och, för det fall att det nya beslutet gick honom emot, uppge hur beslutet skulle överklagas. Vidare ansökte Karl Einar O. om återställande av försutten tid för att anföra besvär över Konstnärsnämndens beslut. Som grund för sin talan anförde han bl.a. att Konstnärsnämndens beslut om bidrag och stipendier utgjorde myndighetsutövning och att ett sådant beslut enligt 21 § förvaltningslagen skulle innehålla besvärshänvisning om beslutet gått sökanden emot. - Regeringsrätten (1994-11-24, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det överklagade beslutet har meddelats med stöd av förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond. Enligt 21 § först nämnda förordning får talan ej föras mot beslut enligt förordningen. Av 6 § förordningen (1982:600) framgår likaså att beslut av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond enligt förordningen inte får överklagas. Vid angivna förhållanden kan varken Karl Einar O:s överklagande eller ansökningen om återställande av försutten tid tas upp till prövning. Hans yrkande om omprövning av beslutet får anses som ett yrkande om resning i bidragsärendet. Någon omständighet som föranleder resning har emellertid inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet och ansökningen om återställande av försutten tid. Regeringsrätten avslår resningsansökningen. (fd I 1994-11-01, Noring)

*REGI

*INST