RÅ 1994 not 643

Ersättning till biträde ej medgiven då biträdet förorsakat att besvärstid överskridits

Not 643. Överklagande av Sirkka E. av beslut om avvisande av talan samt om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg avvisade genom beslut den 13 november 1992 Sirkka E:s talan mot kammarrättens dom den 13 oktober 1992 i mål om verkställighet av umgängesrätt enligt 21 kap.föräldrabalken. Kammarrätten hänvisade till att Sirkka E:s talan inkommit för sent. - Sirkka E. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. I andra hand ansökte hon om återställande av försutten tid att överklaga domen den 13 oktober 1992. Som grund för sin talan anförde hon följande. Överklagandet skrevs ut på ombudets advokatkontor av en sekreterare fredagen den 6 november 1992 och postades samma dag vid 15-tiden i en brevlåda på Storgatan i Skövde. Sista tömningen av lådan sker kl. 18.00 på fredagar, och försändelsen postades således i så god tid att den borde ha inkommit till Kammarrätten i Göteborg måndagen den 9 november 1992. Det har framkommit att också andra försändelser, som postades vid samma tillfälle, försenats en dag. - Advokaten Per Olof Almer begärde ersättning enligt rättshjälpslagen (1972:429) för biträde åt Sirkka E. i Regeringsrätten med 1 335 kr avseende arbete. - Regeringsrätten (1994-11-24, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sirkka E:s överklagande av kammarrättens dom den 13 oktober 1992 har kommit in för sent till kammarrätten. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten finner den fördröjning av postbefordran med en dag som förekommit i målet inte ha varit större än som kan förutses inträffa och som postens kunder måste ta med i beräkningen. Med hänsyn härtill föreligger inte skäl att återställa den försuttna besvärstiden. - Den beviljade rättshjälpen i målet om verkställighet av umgängesrätt enligt 21 kap.föräldrabalken får anses omfatta även en ansökan om återställande av försutten tid. Frågan om sådant återställande skall, när det gäller att bedöma ersättningsfrågan, inte ses isolerad från verkställighetsmålet utan som ett led i fullföljden av talan i sistnämnda mål. - Det aktuella överklagandet har postats så sent att endast en mindre fördröjning i posthanteringen medfört ett överskridande av besvärstiden. Ansvaret härför åvilar Per Olof Almer. Genom att överklagandet inte kommit in i rätt tid har det krävts en extra arbetsinsats i form av besvär över kammarrättens avvisningsbeslut och en ansökan om återställande av försutten tid. Förhållandena är sådana som omnämns i 22 § tredje stycket rättshjälpslagen. För den kostnad som föranleds därav skall således inte utgå någon ersättning av allmänna medel (se RÅ 1991 ref. 28). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avslår Per Olof Almers begäran om ersättning enligt rättshjälpslagen. (fd I 1994-11-01, Noring)

*REGI

*INST