RÅ 1994 not 646

Ansökan av Åke W. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 9 juni 1993 dom i mål om Åke W:s inkomsttaxering 1989. Sedan Åke W. överklagat domen beslutade Regeringsrätten den 21 januari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Åke W. anför till stöd för sin ansökan bl.a. att kammarrättens avgörande strider mot Regeringsrättens praxis

Not 646. Ansökan av Åke W. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 9 juni 1993 dom i mål om Åke W:s inkomsttaxering 1989. Sedan Åke W. överklagat domen beslutade Regeringsrätten den 21 januari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Åke W. anför till stöd för sin ansökan bl.a. att kammarrättens avgörande strider mot Regeringsrättens praxis. - Regeringsrätten (1994-11-24, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Åke W. har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-11-08, Belfrage)

*REGI

*INST