RÅ 1994 not 647

Avslag (överklagande i kommunalbesvärsmål, vilket felaktigt sänts till länssstyrelse borde av denna ha sänts till kammarrätten) / Överklagande i kommunalbesvärsmål, vilket felaktigt sänts till länssstyrelse borde av denna ha sänts till kammarrätten (avslag)

Not 647. Ansökan av Gustaf T. och Barbro M. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av kommunfullmäktige. - Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslöt den 24 november 1993 att anta Fördjupad översiktsplan för Sturup. Justering av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla torsdagen den 2 december 1993. Gustaf T. och Barbro M. överklagade kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Överklagandet kom in till länsstyrelsen tisdagen den 21 december 1993. I beslut den 4 februari 1994 beslöt länsstyrelsen att avvisa överklagandet samt överlämna det till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten i Göteborg beslöt den 4 mars 1994 att avvisa överklagandet av kommunfullmäktiges beslut eftersom det kommit in till kammarrätten för sent. - Gustaf T. och Barbro M. ansökte om återställande av den försuttna tiden för att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Till stöd för sin talan anförde de att länsstyrelsen genast borde ha översänt deras överklagande till kammarrätten. - Regeringsrätten (1994-11-24, Tottie, Bouvin, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 13 kap. 1 § första stycket 1. plan- och bygglagen (1987:10) anges att kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen (1991:900). I 10 kap.5 och 6 §§kommunallagen anges att överklagande skall ges in till kammarrätten och att överklagandet skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag justering av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. - Överklagandet gavs in till länsstyrelsen tisdagen den 21 december 1993 och skulle ha kommit in till Kammarrätten i Göteborg senast torsdagen den 23 december. Av överklagandet framgick att det gällde översiktsplan för Sturup och att klagandena önskade åläggande för kommunen att vidtaga vissa åtgärder. Det framgick däremot inte att kommunfullmäktige hade fattat beslut i fråga om översiktsplanen. - Eftersom det inte omedelbart framgick av handlingarna att överklagandet givits in till fel myndighet kan länsstyrelsen inte anses ha åsidosatt sin serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) genom att inte genast antingen underrätta klagandena om att de vänt sig till fel myndighet eller sända överklagandet till kammarrätten. - Gustaf T. och Barbro M. har således inte visat att det föreligger skäl för att återställa den försuttna tiden för överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-11-08, Belfrage)

*REGI

*INST