RÅ 1994 not 65

Byggnadsnämnd ej behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglov / Besvärsrätt (byggnadsnämnd ej behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglov)

Not 65. Överklagande av Byggnadsnämnden i Trelleborgs kommun ang. bygglov. - Kammarrätten i Göteborg (1992-11-10, Rispe, Linderot, Cedhagen) undanröjde Byggnadsnämndens i Trelleborg kommun och Länsstyrelsens i Malmöhus län beslut varigenom bygglov beviljats för nybyggnad av bostadshus med garage och förråd på fastigheten Lilla Beddinge 26:155 i Trelleborgs kommun. - I överklagandet till Regeringsrätten yrkade byggnadsnämnden att kammarrättens dom skulle ändras och att nämndens beslut den 12 maj 1992 att bevilja AB Bösarps Grus & Torrbruk bygglov för nybyggnad på

fastigheten Lilla Beddinge 26:155 skulle fastställas. - Regeringsrätten 1994-02-07, Tottie, Werner, B. Sjöberg, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Byggnadsnämnd som beviljat bygglov är inte behörig att överklaga beslut om upphävande av bygglovet (jfr prop. 1985/86:1 s. 817). På grund därav skall byggnadsnämndens överklagande avvisas. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avvisar byggnadsnämndens överklagande. (fd III 1994-01-18, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST