RÅ 1994 not 659

Ansökan av Bengt O. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan

Not 659. Ansökan av Bengt O. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Mölndals kommun beslutade den 28 augusti 1991 att anta detaljplan för ny sträckning av del av Frölundagatan. Sedan beslutet överklagats av bl.a. Bengt O. avslog Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län genom beslut den 20 maj 1992 överklagandena. - Bengt O. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och Naturresursdepartementet 1993-06-17) fann ej skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - Bengt O. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva detaljplanen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Den plan som fastställts av regeringen tog i anspråk mer mark än som var nödvändigt för byggandet av vägen. Planen stred därmed mot 5 kap. 2 § plan- och bygglagen, som bl.a. innebar att en detaljplan inte fick omfatta ett större område än som var befogat med hänsyn till syftet med planen. Kommunen hade visat ett alternativ där planen minskas med 30 000-35 000 kvm. Om planen genomfördes skulle drygt 1/4 av gårdens mark tas i anspråk. Den mark som onödigtvis skulle tas i anspråk var gårdens bästa grönsaksjord. Han ville inte genom planen berövas möjligheten att i framtiden börja med grönsaksodling. I områdesplanen angav kommunen att marken skulle användas för trädgårdsodling. Det arbete som hade lagts ned på att göra i ordning dräneringssystemet när Göteborgs VA-verk byggde en stor vattenledning över marken skulle komma att raseras om planen genomfördes. Detta kunde undvikas om den i PM av den 26 mars 1990 som alternativ A betecknade sträckningen av vägen valdes. Kommunens till departementet redovisade beräkningar av merkostnader för alternativ A hade som framgick av påpekande till regeringen stora brister och var ofullständiga. Ett egendomligt förfarande förelåg även i att länsstyrelsens juridiska avdelning först deltog i plansamråden inom länsstyrelsen för att sedan pröva besvär. - Regeringsrätten (1994-11-30, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner inte att Bengt O. har visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel. Regeringens beslut strider således inte mot någon rättsregel på sätt som Bengt O. påstått. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1994-11-01, Sundberg)

*REGI

*INST