RÅ 1994 not 66

Överklagande av Kjell Ingvar S. ang. patent

Not 66. Överklagande av Kjell Ingvar S. ang. patent. - Patent- och registreringsverket (1988-06-29) avslog en patentansökan från Kjell Ingvar S. ang. ett

kraftöverföringssystem. - Kjell Ingvar S. vidhöll i

Patentbesvärsrätten sin patentansökning med nytt patentkrav inkommet den 19 maj 1989. Patentbesvärsrätten (1989-12-21) avslog överklagandet. - I överklagandet till

Regeringsrätten yrkade Kjell Ingvar S. att hans

patentansökan skulle beviljas. - Regeringsrätten

(1994-02-08, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 15 §

fjärde stycket patentlagen (1967:837) följer att, om en sökande inte erlägger föreskriven årsavgift,

patentansökningen skall avskrivas. Enligt meddelande från Patent- och registreringsverket har Kjell Ingvar S. inte erlagt stadgad årsavgift inom den i 41 § tredje stycket samma lag föreskrivna tiden. Enär årsavgiften inte erlagts inom föreskriven tid och patentansökningen till följd härav skall avskrivas saknas anledning att vidare handlägga Kjell Ingvar S:s överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. - Handlingarna överlämnas till Patent- och

registreringsverket för vederbörlig handläggning. (fd II 1993-12-16, Liljeros). Samma dag avgjorde Regeringsrätten ytterligare ett patentmål (nr 219-1990) där förhållandena var identiska och utgången densamma.

*REGI

*INST