RÅ 1994 not 664

Bifall (försummelse att i körkortsmål underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen) / Försummelse att i körkortsmål underrätta ombud om delgivning som skett med huvudmannen (bifall)

Not 664. Ansökan av Carl Å. om återställande av försutten tid i mål om körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade Carl Å:s körkort enligt 16 § 7 körkortslagen (1977:477) genom dom den 19 maj 1994. Domen delgavs Carl Å. den 20 maj 1994. Han överklagade den inte. - Carl Å. ansökte om återställande av försutten tid och anförde därvid bl.a. följande. Sedan han begärt biträde av advokaten Ulf Holmberg i målet i 1änsrätten tillställdes länsrätten en skrivelse den 11 april 1994. Ombudet hade inte fått sig tillsänd någon dom trots att länsrätten mottagit fullmakt och även antecknat honom som ombud i målet. Carl Å. hade under en period i maj 1994 vistats på sjukhus. När kontakt togs med länsrätten den 10 oktober 1994 fick de klart för sig att dom fallit den 19 maj 1994. - Regeringsrätten (1994-12-02, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Carl Å. har i länsrätten företrätts av advokaten Ulf Holmberg med behörighet bl.a. att mottaga delgivningar. Länsrättens dom har i enlighet med bestämmelserna i 45 § körkortslagen (1977:477) delgivits Carl Å. personligen. Länsrätten har emellertid inte såsom borde ha skett enligt 11 § första stycket delgivningslagen (1970:428) underrättat ombudet om delgivningen. Underlåtenheten kan ha medfört att Carl Å. inte i rätt tid överklagat länsrättens dom. Med hänsyn härtill bör den försuttna tiden återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Carl Å. försuttna tiden för att överklaga Länsrättens i Stockholms län dom den 19 maj 1994 i mål nr K 6369-93 och förordnar att Carl Å. skall äga rätt att hos Kammarrätten i Stockholm överklaga 1änsrättens dom utan hinder av att han försuttit den föreskrivna tiden för överklagande. Överklagandet skall dock ges in till Länsrätten i Stockholms län och ha kommit in dit senast inom tre veckor från det att Carl Å. fått del av detta beslut. (fd I 1994-11-22, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST