Upphävd författning

Körkortslag (1977:477)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:477 i lydelse enligt SFS 1996:1552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap.

[S2]Behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort. __________________________________________________________________________ Beteckning Behörighet __________________________________________________________________________ A motorcykel A1 lätt motorcykel B personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon samt terrängvagn och motorredskap klass I C tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon D buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon E släpfordon, oavsett antal och vikt __________________________________________________________________________

[S3]Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och vikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren har

 1. innehaft körkort med behörigheten A under minst två år, eller
 2. fyllt 21 år och godkänts i körprov för sådan motorcykel.

[S4]Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI. Lag (1996:320).

 • NJA 1982 s. 193:I mål om ansvar för olovlig körning uppkommer fråga hur man vid prövningen av vilken körkortsbehörighet som krävs för att föra en personbil med därtill kopplat släpfordon skall bestämma bilens tjänstevikt. Det har ansetts att den i bilregistret antecknade uppgiften om bilens tjänstevikt inte kan tillmätas absolut avgörande betydelse men att man måste utgå från att bilen, så länge inte annat tillförlitligen styrks, har den i registret angivna tjänstevikten.

Förarbehörighet

2 §  Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

[S2]Utan hinder av första stycket får

 1. lastbil, släpfordon eller buss föras

[S3]a)utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

 1. med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande fordonet samt föraren av detta har körkort med behörigheten B och har fyllt 19 år,
 1. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

[S4]Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsområde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år. Lag (1996:320).

2 a §  Terrängskoter får föras endast av den som har körkort eller traktorkort. Lag (1996:1552).

3 §  Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år.

[S2]Utan hinder av 2 § får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år och som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om motorn har en slagvolym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och om den som har infört fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling. Lag (1996:1552).

4 §  Traktor som är försedd med gummihjul eller motorredskap klass II får föras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

[S2]Utan hinder av första stycket får traktor eller motorredskap klass II föras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Lag (1992:1729).

5 §  Personbil, lätt lastbil eller terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik för personbefordran endast av den som har körkort med taxibehörighet eller körkort med behörigheten D.

[S2]Traktortåg, tung terrängvagn eller motorredskap med tillkopplat släpfordon får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller körkort med taxibehörighet. Lag (1992:1728).

6 §  Bestämmelserna i 2-5 §§ gäller ej vid övningskörning eller förarprov eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej heller färd med fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon. Lag (1977:477).

6 a §  Den som uppfyller förutsättningarna enligt 9 § för att få ett körkort utfärdat och har avlagt godkänt förarprov men vars körkort ännu inte har lämnats ut får, utan hinder av kravet på körkort i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 §, föra körkortspliktigt fordon som om körkortet hade lämnats ut. Lag (1996:320).

Körkort

Körkortstillstånd m.m.

7 §  Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

[S2]Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

[S3]Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökanden har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

[S4]Den som söker eller innehar körkortstillstånd eller körkort är skyldig att underkasta sig läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning, som behövs för den prövning som avses i andra och tredje styckena eller eljest i denna lag. Om begränsningar i skyldigheten, inbegripet den närmare inriktningen av sådana undersökningar, föreskriver regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1989:591).

8 §  Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid. I tillståndet får föreskrivas särskilda villkor för körkortet. Lag (1980:977).

9 §  Körkort får utfärdas endast för den som

 1. har ett gällande körkortstillstånd,

[S2]2.vid utfärdandet varit folkbokförd i Sverige under minst 185 dagar eller studerat här i minst sex månader, och

 1. inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (1996:320).

10 §  Körkortet får inte lämnas ut under tid då spärrtid som avses i 21 § löper. Lag (1980:977).

11 §  Förhandsbesked kan lämnas rörande prövning om hinder föreligger mot att körkortstillstånd meddelas. Lag (1977:477).

Körkortsålder m.m.

12 §  Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha uppnått en ålder av

[S2]18 år för behörigheten A,

[S3]16 år för behörigheten A1,

[S4]18 år för behörigheten B,

[S5]18 år för behörigheten C,

[S6]21 år för behörigheten D,

[S7]18 år för behörigheten E,

[S8]19 år för taxibehörighet.

[S9]Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B.

[S10]Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har körkort med behörighet för dragfordonet.

[S11]Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser. Lag (1996:320).

Förarprov

13 §  Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de avseenden som anges i 14 § uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt. Lag (1977:477).

14 §  Förarprov avser

 1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafiken,
 2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,
 3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag ansökan avser,
 4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det slag ansökan avser,
 5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

[S2]I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när fordon föres med tillkopplat släpfordon. Lag (1977:477).

Giltighet

15 §  Ett körkort gäller inte

 1. innan det har lämnats ut,
 2. medan det är återkallat,
 3. medan det är omhändertaget,
 4. om det har ersatts med ett annat körkort, eller
 5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort.

[S2]Ett körkort blir också ogiltigt om

 1. det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande, eller
 2. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och efter anmaning
  1. inte anger vilket av körkorten han önskar behålla, eller
  2. anger att han vill behålla ett annat körkort än det svenska körkortet.

[S3]Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 § andra stycket.

[S4]För att ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE skall kunna förnyas enligt andra stycket 1 skall innehavaren, om han fyllt 65 år, visa att de medicinska kraven för innehavet är uppfyllda. Lag (1996:320).

 • NJA 1986 s. 525:Enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) gällde tidigare att ett körkort blev ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortshavaren förnyades inom viss tid. Efter lagändring, som trädde i kraft d 1 juli 1985, gäller enligt samma lagrum att ett körkort blir ogiltigt först om det inte efter anmaning förnyas. En person som före lagändringen körde bil utan att ha förnyat sitt körkort enligt vad som då gällde har frikänts, eftersom körningen inte var straffbar enligt den lag som gällde när domen meddelades. 5 § 2 st andra meningen lagen om införande av BrB.
 • NJA 1986 s. 392:Förare, vilkens körkort återkallats, har, trots att spärrtiden löpt ut, inte ansetts berättigad att köra bil innan körkort lämnats ut, Föraren har frikänts på grund av att han inte haft uppsåt att köra utan att vara berättigad därtill. 3 § 1 st lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och 15 § 1 st 1 körkortslagen (1977:477).

Giltighet av utländska körkort

15 a §  Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

[S2]Även ett annat utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genéve den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren, gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Lag (1996:320).

15 b §  Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat.

[S2]Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller körkortet inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

[S3]Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 31 a § prövas. Lag (1996:320).

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

15 c §  Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att

 1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik, eller
 2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods. Lag (1996:320).

15 d §  Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

[S2]Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid omprövning för körkort utfärdade i Sverige.

[S3]Är innehavaren av det utländska körkortet folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan körkortet vid denna prövning bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort och körkortsingripandet därefter riktas mot det svenska körkortet.

15 e §  Bestämmelserna i 15 a-15 d §§ gäller också midlertidigt koerekort och turistkoerekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland och midlertidig kjoeretillatelse meddelad i Norge. Lag (1996:320).

Återkallelse

16 §  Ett körkort skall återkallas

 1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),
 2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,
 3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,
 4. om körkortshavaren i annat fall vid förandet av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,
 5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej bör ha körkort,
 6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,
 7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort,
 8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov,
 9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,
 10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas. Lag (1990:1160).

 • RÅ 1996:98:Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körkortshavare som var misstänkt för att genom att lämna muta ha erhållit obehörig hjälp med att få sitt körkortsprov godkänt förelades körkortshavaren med stöd av 33 § körkortsförordningen att inkomma med godkänt teoriprov. Föreläggandet följdes inte. Den omständigheten att åtal mot körkortshavaren för bestickning därefter ogillats har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att inte återkalla körkortet.
 • RÅ 1995:81:En körkortshavare har med stöd av 34 § körkortsförordningen som villkor för fortsatt körkortsinnehav ålagts att inkomma med ett läkarintyg, grundat på månatliga undersökningar under en sammanhängande period av sex månader. Då läkarintyget inte inkom, förelades körkortshavaren enligt 33 § samma förordning att inom två månader inkomma med det i villkorsbeslutet angivna läkarintyget. Hinder har inte ansetts möta mot att återkalla körkortet enligt 16 § 8. körkortslagen, när körkortsinnehavaren inte följt föreläggandet.
 • RÅ 1997:39:Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots ordalydelsen i 38 § andra stycket körkortsförordningen (1977:722) - ansetts skola räknas från dagen för delgivning av det slutliga avgörandet i återkallelsefrågan. - Kammarrätten har i domslutet upplyst att spärrtiden löpt ut men därefter genom rättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivit att den löpte ut en viss angiven dag som i tiden låg efter dagen för domslutet. Då rättelsen kunnat uppfattas som ett nytt ställningstagande i sak, har förutsättningar för rättelse av dom ej ansetts föreligga.
 • NJA 1995 s. 152:En tilltalad har dömts för hastighetsöverträdelse varvid TR:n funnit att den hastighet med vilken fordonet förts var lägre än vad åklagaren angett i sin gärningsbeskrivning. Det har ansetts att åklagarens överklagande till HovR:n skall avvisas när det inte innefattat yrkande om någon ändring av TR:ns domslut utan begränsats till frågan om med vilken hastighet fordonet förts.
 • RÅ 1995:3:En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstänkt under bevakning, kört mot rött ljus och därvid kolliderat med en personbil, varvid person- och fordonsskador uppkommit. Förseelsen har inte bedömts som ringa, varför grund för återkallelse av körkortet ansetts föreligga enligt 16 § 4. körkortslagen. Varning har på grund av särskilda skäl dock ansetts vara en tillräcklig åtgärd.
 • RÅ 1993:53:Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett återkallelse av körkort oaktat föraren dessförinnan kört prickfritt under lång tid.
 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.
 • RÅ 1994:9:Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid. Varning har inte meddelats i stället för att körkortet återkallats.
 • RÅ 1994:46:Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.
 • RÅ 1995:61:Körkort har återkallats med stöd av 16 § 6 körkortslagen då körkortshavare dömts till fängelse fyra år för grov misshandel och olaga tvång (I), resp. överlämnats till rättspsykiatrisk vård för dråp (II).

17 §  I fall som avses i 16 § 7, 8, 9 eller 10 får återkallelsen begränsas till att avse viss del av behörigheten.

[S2]Om ett körkort omfattar behörigheten D eller taxibehörighet får sådan behörighet återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till brottslig gärning som visar att han inte är lämplig att inneha körkort med sådan behörighet. Förordning (1993:820).

17 a §  Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort, skall läkaren anmäla det till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skall läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens anvisning att avstå från att föra körkortspliktigt fordon. Lag (1989:591).

18 §  Till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning skall beträffande frågan huruvida brott föreligger läggas lagakraftvunnen dom eller beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. Lag (1985:431).

 • NJA 1995 s. 152:En tilltalad har dömts för hastighetsöverträdelse varvid TR:n funnit att den hastighet med vilken fordonet förts var lägre än vad åklagaren angett i sin gärningsbeskrivning. Det har ansetts att åklagarens överklagande till HovR:n skall avvisas när det inte innefattat yrkande om någon ändring av TR:ns domslut utan begränsats till frågan om med vilken hastighet fordonet förts.

19 §  Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att slutligt återkallas på någon av de grunder som avses i 16 § 1-7. Grundas beslutet på misstanke om brottslig gärning, skall beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 21 §. Lag (1980:977).

 • RÅ 1997:39:Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots ordalydelsen i 38 § andra stycket körkortsförordningen (1977:722) - ansetts skola räknas från dagen för delgivning av det slutliga avgörandet i återkallelsefrågan. - Kammarrätten har i domslutet upplyst att spärrtiden löpt ut men därefter genom rättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivit att den löpte ut en viss angiven dag som i tiden låg efter dagen för domslutet. Då rättelsen kunnat uppfattas som ett nytt ställningstagande i sak, har förutsättningar för rättelse av dom ej ansetts föreligga.
 • RÅ 1994:71:Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.

20 §  Bestämmelserna i 16--19 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om körkortstillstånd. Lag (1985:431).

Spärrtid

21 §  Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden eller om ett körkort eller ett körkortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1--6, skall en spärrtid på lägst en månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som avses i 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Lag (1990:1160).

 • RÅ 1997:39:Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots ordalydelsen i 38 § andra stycket körkortsförordningen (1977:722) - ansetts skola räknas från dagen för delgivning av det slutliga avgörandet i återkallelsefrågan. - Kammarrätten har i domslutet upplyst att spärrtiden löpt ut men därefter genom rättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivit att den löpte ut en viss angiven dag som i tiden låg efter dagen för domslutet. Då rättelsen kunnat uppfattas som ett nytt ställningstagande i sak, har förutsättningar för rättelse av dom ej ansetts föreligga.
 • RÅ 1996:11:Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
 • RÅ 1994:71:Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
 • RÅ 1994:9:Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid. Varning har inte meddelats i stället för att körkortet återkallats.

Varning

22 §  I stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas skall körkortshavaren meddelas varning i sådana fall som avses i 16 § 2--6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S2]Detsamma gäller om körkortshavaren har brutit mot 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgick till 0,5 promille i hans blod eller 0,25 milligram per liter i hans utandningsluft. Förordning (1993:820).

 • RÅ 1996:11:Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
 • RÅ 1994:71:Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
 • RÅ 1994:41:Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelse. (I-III)
 • RÅ 1994:46:Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.
 • RÅ 1995:3:En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstänkt under bevakning, kört mot rött ljus och därvid kolliderat med en personbil, varvid person- och fordonsskador uppkommit. Förseelsen har inte bedömts som ringa, varför grund för återkallelse av körkortet ansetts föreligga enligt 16 § 4. körkortslagen. Varning har på grund av särskilda skäl dock ansetts vara en tillräcklig åtgärd.
 • RÅ 1994:9:Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid. Varning har inte meddelats i stället för att körkortet återkallats.

23 §  Ett körkort skall omhändertas

 1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller annat ämne,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 16 §1 eller 4,
 3. om till följd av sjukdom, skada eller dylikt körkortshavaren saknar förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller
 4. om körkortet är återkallat.

[S2]Att ett körkort inte gäller när det är omhändertaget framgår av 15 §. Om ett körkort skall omhändertas på grund av brott som avses i 16 § 4, får dock körkortshavaren medges att trots omhändertagandet föra fordon av det slag som körkortet berättigar honom till. Ett sådant medgivande skall avse en tid av tre dagar och får lämnas om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

[S3]Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana har brutit mot 30 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) gäller bestämmelserna i första stycket 2 i tillämpliga delar. Lag (1990:1160).

 • RÅ 1994:71:Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m.

24 §  Om behörigheten att föra motordrivet fordon har varit fråntagen en körkortshavare med stöd av 19 eller 23 § under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får i ärende om återkallelse av körkortet förordnas att ytterligare ingripande inte skall ske.

[S2]Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället. Lag (1994:442).

 • RH 2002:48:Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det inte förnyats. Åtal för olovlig körning ogillat efter resning.

25 §  Har ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan beslut om återkallelse eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen hävas eller spärrtiden sättas ned om synnerliga skäl föreligger. Lag (1977:477).

Verkan av utländsk dom

26 §  Vid tillämpningen av denna lag jämställs med svensk dom en brottmålsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet. Lag (1980:977).

Traktorkort

27 §  Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 7, 8 och 11 §§ skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utfärdande av traktorkort, om ej annat följer av 28 §. Traktorkort får ej utfärdas under löpande spärrtid. Lag (1977:477).

28 §  Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig synskärpa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten. Lag (1982:1088).

29 §  Traktorkort får utfärdas endast för den som har fyllt 16 år eller, om särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år. Lag (1977:477).

30 §  Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avseenden som anges i 14 § första stycket 1, 2 och 3 uppfyller de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt. Lag (1992:1729).

Utbyte av utländska körkort

31 a §  Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.

[S2]Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får ske endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 §.

[S3]Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort får särskilda villkor föreskrivas för körkortet. Lag (1996:320).

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

Bemyndiganden m.m.

32 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

[S2]Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid utlämnande av körkort.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från denna lag. Lag (1996:320).

Ansvarsbestämmelser

33 §  Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år dömes till böter. Lag (1977:477).

34 §  Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år, dömes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra förseelsen. Till samma straff dömes även den som i annat fall tillåter barn som ej har fyllt 15 år att föra moped eller terrängskoter. Lag (1977:477).

35 §  Den som för fordon i yrkesmässig trafik utan att vara berättigad till det dömes till böter. Lag (1977:477).

36 §  Den som i yrkesmässig trafik som förare anställer och brukar någon som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till samma straff dömes även den som i annat fall överlämnar åt eller tillåter annan att föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är berättigad till det. Lag (1977:477).

37 §  Om ansvar för den som i annat fall än som avses i 33-36 §§ för fordon i strid mot denna lag finns bestämmelser i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Lag (1977:477).

38 §  Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisman hindra fortsatt färd som inte kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet. Lag (1980:977).

Förfarandet i körkortsärenden m.m.

39 §  Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

[S2]Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som regeringen föreskriver.

[S3]Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets avgörande. Lag (1996:320).

40 § har upphävts genom lag (1994:442).

41 §  Om ett körkort eller traktorkort är omhändertaget enligt 23 § första stycket 1--3, skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva om körkortet eller traktorkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Lag (1994:442).

 • RÅ 1994:71:Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
 • RÅ 1993:76:Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt ordningsföreläggande hade körkortsinnehavare vid visst tillfälle framfört fordon mot rött ljus. En länsrätt lämnade allmänna ombudets ansökan om körkortsingripande på grund av stoppliktsförseelse vid det ifrågavarande tillfället utan bifall, enär körkortsinnehavaren inte gjort sig skyldig till sådan förseelse. Allmänna ombudet har ansetts förhindrad att under åberopande av ordningsföreläggandet ånyo ansöka om körkortsingripande på grund av rödljuskörning.
 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.

42 §  I ett ärende enligt denna lag får länsstyrelsen förelägga den enskilda parten att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Lag (1994:442).

43 §  Beslutar länsstyrelsen om återkallelse, får länsstyrelsen samtidigt förordna att ett godkänt förarprov skall avläggas innan körkort eller traktorkort lämnas ut. Om det begärs, skall länsstyrelsen också pröva frågan om ett sådant medgivande som avses i 2 § tredje stycket. Lag (1994:442).

44 §  Om länsstyrelsen i ett ärende om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort beslutar att återkallelse inte skall ske, får länsstyrelsen meddela särskilda villkor för körkortet eller traktorkortet eller besluta att en förnyad personutredning skall göras vid en senare tidpunkt. Gäller ärendet återkallelse av ett körkortstillstånd, får länsstyrelsen förlänga giltighetstiden för tillståndet. Lag (1994:442).

45 §  Ett beslut om återkallelse, vägrad giltighet, utbyte enligt 15 d § tredje stycket eller varning skall delges den som beslutet rör.

[S2]Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (1996:320).

46 §  Ett föreläggande som avses i 42 § får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

[S2]Ett beslut i fråga om förlängning av giltighetstiden för ett körkortstillstånd får inte överklagas. Lag (1994:442).

46 a §  Om länsstyrelsen anser att varning är en tillräcklig åtgärd, får länsstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut om varning för godkännande inom viss tid.

[S2]Har ett preliminärt beslut utfärdats, får länsstyrelsen inte avgöra ärendet förrän tiden för godkännande har gått ut. Ett godkännande är utan verkan, om det lämnas sedan ärendet avgjorts.

[S3]Ett godkänt preliminärt beslut gäller som ett slutligt beslut vilket har vunnit laga kraft. Lag (1994:442).

47 §  Länsstyrelsens beslut enligt 39 § första eller andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen för det allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:41).

48 § har upphävts genom lag (1994:442).

49 §  Om allmän förvaltningsdomstols beslut överklagas av länsstyrelsen, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades. Lag (1994:442).

Prop. 1997/98:101: Paragrafen har reglerat utgångspunkten för beräkningen av länsstyrelsens överklagandetid vid talan mot allmän förvaltningsdomstols avgörande i körkortsmål. Den har upphävts eftersom den i sak överensstämmer med den införda generella regeln 7 § förvaltningsprocesslagen (avsnitt 17.6) om att överklagandetiden för allmän part skall räknas från beslutsdagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Körkortslag (1977:477)

Ändring, SFS 1977:720

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1978:94) om ändring i körkortslagen (1977:477)

Lag (1980:622) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:1
  Omfattning
  ändr. 39 §, rubr. närmast före 39 §

Lag (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:178
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 8-10, 15, 16, 18, 19, 21-24, 26, 32, 38, 39 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 40-49 §§; omtryck

Lag (1981:1068) om ändring i lagen (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:9
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1980:977

Lag (1982:305) om ändring i körkortslagen (1977:477)

Lag (1982:1088) om ändring i körkortslagen (1977:477)

Lag (1985:197) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:117
  Omfattning
  ändr. 16, 21-23 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Lag (1985:431) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  Ett körkort som har blivit ogiltigt på grund av bestämmelserna i 15 § andra stycket i dess äldre lydelse blir giltigt igen den 1 juli 1985. Detta gäller dock inte om en ansökan om körkortstillstånd har avslagits, ett negativt förhandsbesked har lämnats, rätten att erhålla förnyelse har återkallats enligt 20 § första stycket 2 i den äldre lydelsen eller sökanden har underkänts i förarprov under den tid som körkortet har varit ogiltigt.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:137
  Omfattning
  ändr. 2, 12, 15, 18, 20, 22, 40, 49 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:373) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 16 och 22 §§ den 1 juli 1986, och i övrigt den 1 januari 1987. I fråga om hastighetsöverträdelser som har begåtts före ikraftträdandet gäller 22 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:115
  Omfattning
  ändr. 16, 22, 23 §§; ny 47 a §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1989:591) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a och 12 §§ den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 juli 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:134
  Omfattning
  ändr. 7, 12, 15, 22, 23, 31 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 6 a, 17 a §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  Traktorkort, som före ikraftträdandet har utfärdats i enlighet med äldre föreskrifter, är fortfarande giltiga.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:48
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 30 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:2
  Omfattning
  ändr. 16, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1160) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:1
  Omfattning
  ändr. 16, 21-23 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Den träder dock i kraft den 1 januari 1991 såvitt gäller behörigheten att föra motorredskap som är inrättade som mobilkranar. Sådana motorredskap skall anses som motorredskap klass I. Lag (1992:1730).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:35
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1989:700

Lag (1992:1728) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1729) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 30 §§ i 1989:700

Lag (1992:1730) om ändring i lagen (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1990:1194

Lag (1993:820) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:427, Prop. 1992/93:189, Bet. 1992/93:TU37
  Omfattning
  ändr. 17, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1695) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:442) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Mål som väckts i länsrätten före ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  upph. 40, 48 §§; nuvarande 47 a § betecknas 46 a §; ändr. 24, 39, 41, 42, 43, 44, 46, nya 46 a, 47, 49 §§, rubr. närmast före 39 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1995:41) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 47 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  En körkortsbehörighet som har förvärvats före ikraftträdandet ger rätt att föra fordon i enlighet med de äldre bestämmelserna. De nya bestämmelserna i 15 § gäller även i sådana fall.
  Om godkänt förarprov för körkort med viss behörighet har avlagts före ikraftträdandet, gäller för utfärdande och utlämnande av körkortet 9 § och 12 § första stycket i den äldre lydelsen.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:195, Prop. 1995/96:118, Bet. 1995/96:TU14
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 a, 9, 12, 15, 32, 39, 45 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 31 a §§, rubr. närmast före 15 a, 31 a §§
  CELEX-nr
  391L0439
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1552) om ändring i körkortslagen (1977:477)

Förarbeten
Rskr. 1996/97:63, Prop. 1995/96:226, Bet. 1996/97:JoU5
Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 1998:488

Omfattning
upph.