RÅ 1994 not 668

Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut i mål ang. disciplinansvar

Not 668. Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut i mål ang. disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avgjorde den 6 maj 1993 ett ärende angående en anmälan av Jacob L. rörande disciplinansvar. Jacob L. delgavs beslutet den 7 maj 1993. Ett överklagande av beslutet kom in till Ansvarsnämnden den 19 augusti 1993. Överklagandet avvisades av Ansvarsnämnden i beslut den 25 augusti 1993 som för sent inkommet. I beslut den 24 mars 1994 avslog Regeringsrätten en ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att anföra besvär över Ansvarsnämndens beslut den 6 maj 1993 (Anm.: se RÅ 1994 not. 191). Som skäl för ansökan hade Jacob L. angett att beslutet saknade bilagan med anvisningar om hur man överklagar. - Jacob L. ansökte om resning i det genom Regeringsrättens beslut den 24 mars 1994 avgjorda målet. - Till stöd för ansökningen åberopade han ett intyg den 17 juni 1994 av en överläkare vid Östermalm psykiatriska mottagning. I intyget anfördes att Jacob L. under perioden den 7 mars - den 28 mars 1993 på grund av psykisk ohälsa varit förhindrad att inkomma i tid med överklagande till kammarrätten och av samma skäl varit förhindrad att ta kontakt med myndigheten. Jacob L. hänvisade vidare till rättsfallet RÅ 1973 ref. 59. - Regeringsrätten (1994-12-05, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Jacob L:s nu förda talan är att anse som en förnyad ansökan om återställande av den försuttna tiden för att överklaga det av Ansvarsnämnden den 6 maj 1993 meddelade beslutet. Vad Jacob L. anfört utgör dock inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-11-22, Gustafson)

*REGI

*INST