RÅ 1994 not 67

Not 67. Överklagande av Nizan A. ang. beslut om förvar. - Säkerhetspolisen har den 19 januari 1994 beslutat ta Nizam A. i förvar. Statsrådet Friggebo har den 20 januari 1994 beslutat att han skall hållas i förvar enligt 6 kap.2 och 9 §§utlänningslagen (1989:529). - Nizam A. yrkade i Regeringsrätten att förvarsbeslutet skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-02-09, Brink, Dahlman, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av

handlingarna framgår att regeringen den 27 januari 1994 har avslagit Nizam A:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. och beslutat att han skall avvisas. Enligt uppgift från Säkerhetspolisen har han därefter lämnat landet. Beslutet om avvisning skall därmed enligt 8 kap. 14 §

utlänningslagen anses verkställt. Anledning saknas att pröva statsrådets beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1994-02-01, Klint)

*REGI

*INST