RÅ 1994 not 670

Misstag att ändra könstillhörighet (resningsärende)

Not 670. Ansökan av Solveig A. om resning i ärende ang. fastställande av könstillhörighet. - Socialstyrelsen biföll i beslut den 18 december 1981 en ansökan av Solveig A. om fastställelse av könstillhörighet som man enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. - Solveig A. ansökte om resning i det genom Socialstyrelsens beslut avgjorda ärendet. Till stöd för sin talan anförde hon att hon numera hade kommit att förstå att det var ett misstag att ändra könstillhörighet. - Socialstyrelsen tillstyrkte i avgivet yttrande bifall till Solveig A:s talan. - Regeringsrätten (1994-12-06, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Regeringsrätten finner att omständigheterna är sådana att resning bör beviljas. - Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer Socialstyrelsens beslut den 18 december 1981. (fd III 1994-11-15, Holmström)

*REGI

*INST