RÅ 1994 not 671

Avslag (inkomsttaxering, forskarstuderande från Kina) / Inkomsttaxering, forskarstuderande från Kina (avslag)

Not 671. Ansökan av Zhai Q. om resning eller återställande av försutten tid i ärende ang. inkomsttaxering 1987. - Zhai Q., som kom från Folkrepubliken Kina, vistades i Sverige som forskarstuderande från september 1986 till september 1987. År 1990 återkom hon till Sverige som forskarstuderande. Zhai Q. taxerades vid 1987 års taxering för inkomst om 10 200 kr som hon erhållit under år 1986. - Hos Regeringsrätten yrkade Zhai Q. att få resning i taxeringen 1987 eller att den försuttna tiden för att anföra besvär över den taxeringen skulle återställas. Som grund för yrkandet anförde hon bl.a. följande. Hennes inkomst under 1986 uppgick inte till 11 000 kr. Hon skulle därför inte betala skatt på inkomsten. Hon underrättades först sedan den för besvär föreskrivna femårsfristen hade gått ut om den beslutade taxeringen. Först hösten 1993 krävde kronofogdemyndigheten henne på skatt. - Regeringsrätten (1994-12-07, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Zhai Q:s inkomst i Sverige år 1986 uppgick till 10 200 kr. För inkomster nämnda år gällde inte något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Oavsett att Zhai Q. var forskarstuderande skulle hon därför beskattas i Sverige för hela sin inkomst här det året. Hennes taxering 1987 har bestämts med beaktande av då gällande regler om grundavdrag. Hennes beskattningsbara inkomst har således fastställts till 10 200 kr vid den statliga inkomsttaxeringen och - efter grundavdrag om 2 500 kr för vistelsetiden, fyra månader, i Sverige 1986 - till 7 700 kr vid den kommunala inkomsttaxeringen. - Vad Zhai Q. har anfört visar inte att hon blivit felaktigt taxerad 1987. Förutsättningar saknas följaktligen att bevilja resning. - Zhai Q. har inte anfört något som visar att försutten besvärstid kan återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och återställande av försutten besvärstid. (fd I 1994-11-22, Belfrage)

*REGI

*INST