RÅ 1994 not 676

Ansökan av Luis B. Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 676. Ansökan av Luis B. Z. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 10 augusti 1993 att avslå en ansökan från Luis B. Z. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom med förbud att inom två år återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 3 augusti 1994 avslog Utlänningsnämnden Luis B. Z:s överklagande av Invandrarverkets beslut. I överklagandet hade denne, med hänvisning till att han sedan ett år sammanbott med en svensk kvinna, åberopat anknytning till Sverige. Den 11 augusti 1994 beslutade Utlänningsnämnden att avslå en ny ansökan från Luis B. Z. om uppehållstillstånd. I detta ärende åberopade han att hans sambo väntade barn. - Hos Regeringsrätten ansökte Luis B. Z. om resning i de av Utlänningsnämnden avgjorda ärendena. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja honom allmän rättshjälp i resningsmålet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Han menade att det hade förekommit grova handläggningsfel av Utlänningsnämnden då nämnden ej prövat det åberopade anknytningsförhållandet. Nämnden hade endast hänvisat till att det fanns skäl att ifrågasätta Luis B. Z:s samboendeförhållande vad gäller varaktighet och seriositet, varför begärd anknytningsutredning ej företagits. Han menade att nämnden borde ha förordnat om anknytningsutredning. Den grund som nämnden åberopat för att ej företa sådan utredning kunde ej anses tillfyllest. Luis B. Z. menar vidare att han ej kunnat visa att hans förhållande var seriöst, eftersom nämnden ej givit honom tillfälle till detta. Hade han fått tillfälle att själv tillsammans med sin sambo få reda ut de faktiska förhållandena i ett anknytningsförhör hade han sannolikt fått uppehållstillstånd. Han ansåg att det fanns ett uppenbart behov av resning. - Han gav in ett intyg som utvisade att hans sambo var gravid och beräknades nedkomma med ett barn i april 1995. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Luis B. Z. har inte visat att det föreligger grund för resning. Inte heller föreligger skäl att bevilja honom allmän rättshjälp i målet. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1994-11-02, Clementz)

*REGI

*INST