RÅ 1994 not 677

Allmän handling? (brev till biskop ang. förhållandena i ett pastorat)

Not 677. Överklagande av Axel K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Vid domkapitlet i Göteborgs stift hade anhängiggjorts ett ärende som gällde situationen i Annedals församling, där Axel K. var komminister. - Hos biskopen i Göteborg, Lars Eckerdal, begärde Axel K. att få ta del av bl.a. brev till biskopen i vilka framförts olika påståenden som rörde Axel K. - Biskopen i Göteborg (1994-04-27) avslog framställningen med följande motivering: Bakgrunden till Dina äskanden är att Du skall yttra Dig till domkapitlet med anledning av vissa inkomna skrivelser. Skälet är givetvis att domkapitlet inte tar ställning till det som där anförs utan att ha hört Din mening. Till ärendet hör inga andra handlingar än dem Du genom domkapitlets försorg fått kännedom om. Domkapitlet baserar sin handläggning enbart på handlingar, som har ingivits till domkapitlet, eller uppgifter, som tillförts ärendet i form av tjänsteanteckningar i akten. - Vad personer muntligen eller skriftligen kan ha meddelat mig såsom biskop hör inte till domkapitelsärendet. Brev till mig såsom biskop är inte allmänna handlingar och är följaktligen vare sig offentliga eller sekreta. - Vad jag nu meddelat har jag tidigare informerat Dig om. Sammanfattningsvis har jag inte några uppgifter att lämna Dig, vare sig muntligt eller skriftligt. - Axel K. överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. I ärendet hos domkapitlet hade han anmodats att yttra sig över ett antal inkomna anmärkningar. Dessa hade enligt uppgifter från olika håll föregåtts av flera brev och uppvaktningar hos biskopen i dennes egenskap av ordförande i domkapitlet och myndighetens högste chef. Han hade anledning att anta att det i breven fanns uppgifter som var oriktiga. - Biskopen uppgav i yttrande bl.a. följande. I hans egenskap av biskop i Göteborg hade han till uppgift inte endast myndighetsutövning utan även pastoral verksamhet såsom pastor pastorum i förhållande till stiftets präster och till andra enskilda personer. Denna sistnämnda sida hade sådan karaktär att dit hänförliga brev och andra handlingar inte var att anse som allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetförordningen. De handlingar som Axel K. kunde antas syfta på var hänförliga till hans pastorala gärning och därmed inte allmänna. Domkapitlet, i vilket han var preses, avgjorde ärenden uteslutande på de handlingar som givits in till domkapitlet eller tjänsteanteckningar som gjorts. Vad gällde det pågående ärendet om situationen i Annedals pastorat hade komminister Axel K. fått del av inkomna handlingar med begäran om hans yttrande däröver. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-01, Vinström, Nilsson, Asplund): Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om utbekommande av allmän handling avser endast rätt att ta del av sådan handling som finns förvarad hos myndighet. Enligt 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen skall brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. - I sin egenskap av biskop i Göteborgs stift har Lars Eckerdal till uppgift inte blott egentlig myndighetsutövning utan även att såsom pastor pastorum fullgöra själavårdande verksamhet i förhållande till honom underställda präster. En sådan verksamhet måste anses vara av så personlig karaktär, att till denna hänförliga brev och andra handlingar, som finns i vederbörande biskops eget förvar, inte på grund av stadgandet i tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar (jfr Regeringsrättens avgörande RÅ 1963:41). - Av utredningen i målet framgår att det hos domkapitlet för Göteborgs stift pågår ett ärende om situationen i Annedals pastorat. I biskop Eckerdals yttrande till kammarrätten sägs bl.a. att Axel K. fått del av i det ärendet inkomna handlingar med begäran om hans yttrande däröver. Vad som framkommit i målet ger inte anledning att ifrågasätta denna uppgift. Det har således inte visats att Axel W. undanhållits handlingar som är att anse som allmänna utan de uppgifter som han efterfrågar får anses hänförliga till biskopens själavårdande verksamhet. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Axel K. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Klaganden gör i målet gällande att biskop Lars Eckerdal i Göteborgs stift förfogar över ytterligare handlingar med uppgifter om klaganden och att de efterfrågade handlingarna inte omfattas av den prästerliga tystnadsplikten. De utgör därför enligt klaganden allmänna handlingar som han har rätt att få ta del av. Lars Eckerdal har i målet förklarat att han inte har några ytterligare uppgifter i ärendet att lämna till klaganden, att till ärendet inte hör några andra handlingar än dem som klaganden fått kännedom om genom domkapitlets försorg samt att brev som han såsom biskop mottagit inte är allmänna handlingar. - Regeringsrätten finner att i målet inte visats att Lars Eckerdal innehar ytterligare allmänna handlingar med uppgifter av det slag som klaganden efterfrågat och som borde lämnas ut till honom. - Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd III 1994-11-02, Eriksson)

*REGI

*INST