RÅ 1994 not 678

Allmän handling? (brev till biskop i pastoral angelägenhet)

Not 678. Överklagande av Trond S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Biskopen i Göteborg (1994-06-02) avslog en begäran av Trond S. (TV 4) om att få ta del av ett till biskopen inkommet brev. - I överklagande vidhöll Trond S. sin begäran. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-27, Nilsson, Stenberg, Henriksson): Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om utfående av allmän handling gäller endast handlingar som förvaras hos myndigheten. För att en handling skall vara allmän fordras också att den hör till myndighetsutövningen och inte endast är av privat natur. En biskop har vid sidan av sin egentliga myndighetsutövning att fullgöra själavårdande verksamhet i förhållande till honom underställda präster. En sådan verksamhet måste anses vara av så personlig karaktär att till denna hänförliga brev och andra handlingar, som finns i biskopens eget förvar, inte på grund av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar. - Biskop Lars Eckerdal har i en skrivelse till klaganden uppgett att brevet rör en pastoral angelägenhet som är avsedd enbart för avsändare och mottagare. Vad som framkommit i målet ger inte anledning att ifrågasatta denna uppgift. Det har således inte visats att det ifrågavarande brevet är en allmän handling utan det får anses hänförligt till biskopens verksamhet av privat karaktär. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Trond S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-11-02, Eriksson)

*REGI

*INST