RÅ 1994 not 684

Extraordinära besvär (avslag, eftertaxering för inkomst) / Avslag (extraordinära besvär, eftertaxering för inkomst)

Not 684. Överklagande av Bo S. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende eftertaxering för 1985 för inkomst. - Länsskattemyndigheten yrkade att Bo S. skulle eftertaxeras till statlig inkomstskatt för 468 400 kr och till kommunal inkomstskatt för 468 300 kr, avseende lön från Katthavet E.S.S. AB som inte utbetalats direkt till Bo S. utan till Concorde Invest AB i vilket han var delägare. - Länsrätten i Stockholms län (1989-06-28, ordf. Lilliecreutz): Av företedd revisionspromemoria framgår att Katthavet E.S.S. AB bedrivit restaurangrörelse på Berns Salonger under 1984 och 1985. Bo S. har varit delägare och företagsledare i bolaget. Enligt granskarna har Bo S. arbetat med alla i restaurangverksamheten förekommande arbetsuppgifter. Själv har Bo S. enligt granskarna uppgivit att han och Skärlen deltagit i alla förekommande arbetsuppgifter, "från att vara hovmästare till att stå i garderoben". Bo S. har under 1984 och 1985 erhållit ersättning för utfört arbete från Katthavet mot fakturor som ställts ut genom Concorde Invest AB. Concorde Invest AB har ingen egen anställd personal och har huvudsakligen använts till att fakturera Bo S:s tjänster. Bo S. har innehaft A-skattsedel och varken skatter eller arbetsgivaravgifter har inbetalts för det som kallats konsultarvode. - Med hänsyn till utformningen av det arbete Bo S. utfört åt Katthavet skall Bo S. skattemässigt anses som anställd av bolaget och beskattas i inkomstslaget tjänst för uppburen ersättning från bolaget. - Av handlingarna i målet framgår att Bo S. genom handelsbolaget S. och S. HB fakturerat Concorde för det arbete han utfört i Concordes namn. Enligt promemorian har Katthavet genom Concorde utbetalt ersättning till Bo S. med sammanlagt 472 900 kr. I deklarationen har Bo S. inte upptagit någon inkomst från Katthavet. Ej heller har Bo S. redovisat någon inkomst från Concorde. Däremot har Bo S. redovisat en nettointäkt av handelsbolaget S. och S. HB med 146 790 kr. En genomsyn ger vid dessa förhållanden vid handen att en del av de i handelsbolaget redovisade intäkterna i realiteten utgör ersättningen från Katthavet. I brist på utredning härom får en uppskattning ske av hur stor del av den i handelsbolaget bokförda intäkten som motsvarar ersättningen från Katthavet och som Bo S. således blivit beskattad för i inkomstslaget rörelse, såsom hans andel av nettointäkten i S. och S. HB. Härvid finner länsrätten vid en skönsmässig uppskattning att i vart fall 100 000 kr av den i inkomstslaget rörelse beskattade inkomsten får anses motsvara uppburen ersättning från Katthavet. - I enlighet med länsskattemyndighetens yrkande skall Bo S. tillgodoföras icke utnyttjade kostnadsavdrag under inkomst av tjänst med 4 534 kr. Dessutom skall Bo S. medges schablonavdrag med 1 000 kr. - Bo S. har lämnat sådant oriktigt meddelande att grund för eftertaxering enligt 114 § taxeringslagen föreligger. Bo S. skall därför eftertaxeras i inkomstslaget tjänst med (472 900 - 100 000 - 5 534) 367 366 kr. - Enär Bo S. eftertaxeras föreligger grund att påföra honom skattetillägg enligt 116 a § taxeringslagen med 40 procent av den inkomstskatt som belöper på ett underlag av åsatt eftertaxering. - Med delvis bifall till länsskattemyndighetens ansökan åsätter länsrätten Bo S. eftertaxeringar i Danderyds kommun och församling enligt följande (beloppen här uteslutna). - Länsrätten beslutar påföra Bo S. skattetillägg enligt 116 a § taxeringslagen med 40 procent av den inkomstskatt som belöper på ett underlag av 367 366 kr. - I kammarrätten yrkade Bo S. med stöd av 100 § taxeringslagen att kammarrätten skulle sätta ned hans taxeringar med 467 366 kr och undanröja skattetillägget. Han anförde att länsrätten påfört honom inkomst av tjänst från Katthavet AB med 467 366 som samtidigt hade redovisats som inkomst av rörelse i det av honom hälftenägda aktiebolaget Concorde Invest AB. Till skäl för sin talan åberopade han vad han anfört i andra mål i kammarrätten. - Kammarrätten i Stockholm (1992-11-10, Anclow, Westling, Loven): Kammarrätten har i dom denna dag i de av Bo S. åberopade målen funnit att Bo S. är att betrakta som anställd av Katthavet vid tillämpning av uppbördslagens bestämmelser. Skäl till annan bedömning vid inkomsttaxeringen föreligger inte. Med hänsyn härtill och till att inga andra omständigheter som kan medföra att besvären skall prövas i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen har åberopats föreligger inte förutsättningar att ta upp besvären till prövning. - Kammarrätten tar inte upp besvären till prövning. - Bo S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-12-08, Wahlgren, Tottie, B. Sjöberg, Swartling, Rundqvist) gjorde samma bedömning som kammarrätten och avslog överklagandet. (fd I 1994-11-16, Hartzell)

*REGI

*INST