RÅ 1994 not 69

Avslag (ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombuds försummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 69. Ansökan av Josip O. om återställande av försutten tid i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens

invandrarverk

invandrarverk beslutade den 19 oktober 1993 att avslå en ansökan av Josip O. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2.

utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Beslutet delgavs Josip O. personligen den 26 oktober 1993. Tiden för överklagande gick ut den 16 november 1993. I en till Invandrarverket den 18 november 1993 inkommen skrivelse överklagades beslutet. Den 22 november 1993 avvisade Invandrarverket skrivelsen med hänvisning till att den kommit in efter det att tiden för överklagande gått ut. Josip O. överklagade avvisningsbeslutet. Utlänningsnämnden avslog överklagandet genom beslut den 3 januari 1994. Genom beslut den 6 december 1993 avslog Invandrarverket en förnyad ansökan om uppehållstillstånd. - Josip O. yrkade att den försuttna tiden att överklaga Invandrarverkets beslut skulle återställas. - Till stöd för ansökningen

anförde han bl.a. följande. Han besökte sitt offentliga biträde, advokaten Peter Carlström, den 12 november 1993 för att gå igenom Invandrarverkets avslagsbeslut samt att upprätta och inge överklagande. Peter Carlström upprättade en besvärsinlaga ställd till Utlänningsnämnden och daterad den 12 november 1993. Skrivelsen är emellertid poststämplad först den 17 november 1993. Josip O. hade haft anledning att räkna med att det offentliga biträdet skulle hålla reda på när klagotiden löpte ut och att denne ingav

klagoskriften i rätt tid. Det var det offentliga biträdets uppgift att se till att besvärsinlagan kom in i rätt tid. - Regeringsrätten (1994-02-10, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Josip O. har uppgivit om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits är inte en sådan

omständighet som bör föranleda återställande av den

försuttna tiden. Ansökningen skall därför avslås (jfr

Regeringsrättens dom den 29 december 1993 i mål

nr 5495-1993). - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-02-01, Laestander)

*REGI

*INST