RÅ 1994 not 7

Uppgifter om personer som deltagit eller deltar i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme

Not 7. Överklagande av Sven A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sven A. begärde att få 1. "fullständig förteckning över medlemmarna i rikskriminalens Palme-utredning per 28.10.93, per 32.12.87, 89 och 91" och 2. "för var och en av dessa personer, besked rörande senaste vitsord de placerades i Palme-utredningen". - Rikspolisstyrelsen (1993-11-03): Den s.k. Palmeutredningen fördes över från Polismyndigheten i Stockholm till Rikspolisstyrelsen den 1 mars 1988. Uppgifter om vilken personal som dessförinnan deltog i utredningsarbetet finns inte hos Rikspolisstyrelsen. Styrelsen förfogar inte heller över någon förteckning över personal som var engagerade i Palmeutredningen åren 1989 och 1991. Att ställa samman sådana förteckningar kräver utredningsinsatser som ligger vid sidan av styrelsens åligganden. - När det sedan gäller utredningspersonalen i Palmeutredningen per den 28 oktober 1993 gör styrelsen följande överväganden. - Polisen ingår i totalförsvaret. Att lämna ut personuppgifter rörande ett 20-tal polismän, som det här är fråga om, kan antas medföra skada för landets försvar eller på annat sätt vålla fara för landets säkerhet. Personuppgifterna omfattas därför av sekretess enligt 2 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). - Vidare noteras att i Palme-gruppen ingår, förutom utredningspersonal, även personal med spaningsuppgifter. Om deras identitet röjs, kan deras framtida spaningsverksamhet väsentligt försvåras. Personuppgifter rörande dem skyddas därför med sekretess enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 sekretesslagen på den grunden att den framtida verksamheten skadas, om de röjs. - Eftersom personuppgifterna skyddas av sekretess, skall inte heller de begärda vitsorden lämnas ut. - Styrelsen avslår Sven A:s begäran. - I kammarrätten vidhöll Sven A. sin begäran att få ut en fullständig förteckning enligt punkt 1 i framställningen till Rikspolisstyrelsen. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-30, Hallberg, Avellan-Hultman, Nyquist): ej ändring. - Sven A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-01-11, Björne, Wadell, Werner, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1993-12-16, Klint)

*REGI

*INST