RÅ 1994 not 703

Ansökan av Brith W. om resning i ett mål ang. körkort. - Länsrätten i Älvsborgs län beslöt den 2 juni 1994 att tills vidare återkalla Brith W:s körkort eftersom det på sannolika skäl kunde antas att körkortet slutligt skulle komma att återkallas enligt 16 § 1. körkortslagen. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till tolv månader och löpte ut den 10 maj 1995. Brith W. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 13 juli 1994 inte ändrade länsrättens avgörande. Sedan Brith W. fullföljt sin talan hos Regeringsrätten beslöt Regeringsrätten den 29 augusti 1994 att inte meddela prövningstillstånd

Not 703. Ansökan av Brith W. om resning i ett mål ang. körkort. - Länsrätten i Älvsborgs län beslöt den 2 juni 1994 att tills vidare återkalla Brith W:s körkort eftersom det på sannolika skäl kunde antas att körkortet slutligt skulle komma att återkallas enligt 16 § 1. körkortslagen. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till tolv månader och löpte ut den 10 maj 1995. Brith W. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 13 juli 1994 inte ändrade länsrättens avgörande. Sedan Brith W. fullföljt sin talan hos Regeringsrätten beslöt Regeringsrätten den 29 augusti 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Brith W. ansökte om resning. Hon anförde i huvudsak att hon hade mycket stort behov av körkortet för att kunna köra sin förståndshandikappade son, som även befunnits ha ett fel på höften, till olika behandlingar flera gånger i veckan. Vidare framhöll hon att avståndet mellan bostaden och närmaste busshållplats var långt och att familjens ekonomi inte tillät taxiresor. Hon åberopade ett läkarintyg den 22 augusti 1994 rörande sonens handikapp och behov av träning. -Regeringsrätten (1994-12-21, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Regeringsrätten finner att vad Brith W. anfört och åberopat inte utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-12-06, Rundqvist)

*REGI

*INST