RÅ 1994 not 708

Ansökan av Dagmar N. om rättsprövning av ett beslut ang. antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1993-03-01) avslog överklaganden av ett beslut ang. detaljplan för Sundsvägen-Brogatan i Örnsköldsviks kommun. Dagmar N. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut

Not 708. Ansökan av Dagmar N. om rättsprövning av ett beslut ang. antagande av detaljplan. -Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1993-03-01) avslog överklaganden av ett beslut ang. detaljplan för Sundsvägen-Brogatan i Örnsköldsviks kommun. Dagmar N. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-03-03): Regeringen finner att ärendet kan tas upp till slutlig prövning utan ytterligare utredning. - Regeringen finner inte skäl att ifrågasätta kommunens bedömning att det från allmän synpunkt föreligger behov av att förbättra gatukorsningen på i detaljplanen angivet sätt. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i ärendet finner regeringen med hänvisning bl.a. till vad Boverket anfört inte heller att de nackdelar detaljplanen kan innebära för de klagande är så stora att de utgör skäl att upphäva beslutat att anta planen. - Regeringen konstaterar att behov av och utformning av refuger inte fastställs i detaljplanen. Frågan om hur gaturummet skall utformas i detalj prövas först i samband med planens genomförande. - Regeringen avslår överklagandena. - I ansökningen anförde Dagmar N. bl.a. att det samråd som skett innan detaljplanen antogs enbart varit ett spel för gallerierna. - Regeringsrätten (1994-12-21, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Av handlingarna framgår att Dagmar N. beretts tillfälle till samråd om planförslagen enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen. Hon har även inkommit med yttrande över samrådshandlingarna. Den omständigheten att hennes yttrande inte föranlett ändring av förslaget innebär inte att samrådet skett på felaktigt sätt. Dagmar N. har heller inte visat att det förekommit något annat fel vid handläggningen av ärendet som kan ha påverkat utgången eller att regeringen vid beslutsfattandet har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. - Mot den nu redovisade bakgrunden finner Regeringsrätten att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-12-13, G. Mattsson)

*REGI

*INST