RÅ 1994 not 714

Ansökan av Erkki H. om resning i ett ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst

Not 714. Ansökan av Erkki H. om resning i ett ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst. - För Erkki H. beräknades pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1966 till 10 100 kr. För inkomståret 1967 beräknades inte sådan inkomst. - I ansökningen yrkade Erkki H. att Regeringsrätten skulle bevilja resning avseende ärenden om pensionsgrundande inkomst för honom för inkomståren 1966 och 1967. Till stöd för ansökningen åberopade han inkomstuppgift upprättad av Lidingö kommun. Skattemyndigheten i Stockholms län, Lokala skattekontoret i Lidingö, avstyrkte bifall till ansökningen såvitt avsåg inkomståret 1966. Beträffande inkomståret 1967 tillstyrkte myndigheten bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1994-12-22, Björne, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 5 § lagen (1962:382) om allmän försäkring utgörs den pensionsgrundande inkomsten för ett visst inkomstår av summan av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete under året i den mån summan överstiger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Till grund för beräkningen av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall enligt 11 kap. 4 § lagen läggas den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt för inkomståret ifråga. - Såvitt gäller inkomståret 1966 framgår av utdrag ur skattelängd att Erkki H. har taxerats för inkomst av tjänst, 15 479 kr och att pensionsgrundande inkomst beräknats till 10 100 kr. Beträffande inkomståret 1967 har Erkki H., enligt protokoll fört vid Prövningsnämndens i Stockholms län sammanträde den 15-16 oktober 1970 § 40601, eftertaxerats för inkomst om 9 385 kr från Lidingö Stads Tomtaktiebolag. - Erkki H. har inte visat att någon felaktighet förekommit med avseende på fastställande av pensionsgrundande inkomst för honom för inkomståret 1966. Skäl för resning föreligger därför inte i denna del. - Beträffande inkomståret 1967 ger handlingarna i målet stöd för antagande att Erkki H:s inkomster av anställning översteg basbeloppet för nämnda år. Skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen såvitt avser inkomståret 1966. - Regeringsrätten beviljar resning beträffande inkomståret 1967 och förordnar att Skattemyndigheten i Stockholms län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Erkki H. för nämnda år. (fd II 1994-12-01, Perttu)

*REGI

*INST