RÅ 1994 not 718

Inkomsttaxering, upplösning av lagerreserv (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, upplösning av lagerreserv)

Not 718. Ansökan av Arvid Larssons Rör AB om resning i mål ang. inkomsttaxering 1979. - Regeringsrätten beslutade den 27 mars 1990 att ej meddela prövningstillstånd i mål angående Arvid Larssons Rör AB:s inkomsttaxering 1979. Beslutet innebar att Kammarrättens i Göteborg dom den 23 maj 1989 stod fast varigenom bolaget bl.a. vägrats yrkat avdrag om 325 660 kr vid kommunal inkomsttaxering i Karlstad motsvarande värdet av upplöst lagerreserv. - I ansökningen yrkade Arvid Larssons Rör AB att resning skulle beviljas i det av Regeringsrätten avgjorda målet samt yrkade att den kommunala taxeringen för 1979 i Karlstad skulle nedsättas med 572 615 kr. - Bolaget anförde i huvudsak följande. Vid en numera gjord genomgång av kammarrättens domar hade uppmärksammats att bolaget vid den kommunala taxeringen blivit beskattat två gånger för en varulagerupplösning med 572 615 kr. Dels hade bolaget i enlighet med avgivna deklarationer beskattats för nämnd varulagerupplösning, och dels hade kammarrättens domar medfört att bolaget ännu en gång beskattats för samma varulagerupplösning med 572 615 kr. Bolaget hade ej formell möjlighet att genom besvär i extraordinär ordning få till stånd rättelse av åsatt dubbelbeskattning. Såsom resningsgrunder åberopade bolaget att de redovisade nya omständigheterna visade att de av kammarrätten fastställda taxeringarna blivit felaktiga. De av bolaget åberopade nya omständigheterna skulle vid en taxeringsprocess ha medfört att bolaget ej blivit beskattat två gånger för samma belopp. Enligt bolagets uppfattning förelåg det ingen som helst tveksamhet angående tolkning av åberopade omständigheter eller gällande lagstiftning. Alternativt hade kammarrätten i avgjorda domar fattat uppenbart felaktiga beslut. Bolaget hade först vid en i anslutning till resningsansökan gjord utredning insett att bolaget de facto blivit taxerat två gånger för samma varulagerupplösning. Det kunde således ej läggas bolaget till last att resningsansökan ej tidigare hade inlämnats till Regeringsrätten. Kammarrättens felaktiga domar upplevdes av bolaget såsom mycket stötande. - Riksskatteverket anförde i yttrande följande. Bolaget hade bedrivit värdepappersrörelse från fast driftställe i Stockholm. Bolaget var berättigat till avdrag med 780 470 kr avseende vid 1977 års taxering beskattad nedskrivning av värdepapperslager. Av detta belopp hade bolaget vid 1978 års taxering medgetts avdrag med 207 855 kr vid den kommunala taxeringen i Stockholm. Bolaget syntes således berättigat till avdrag med ytterligare 572 615 kr vid den kommunala taxeringen i Stockholm. Å andra sidan hade bolaget till synes felaktigt medgetts avdrag vid den kommunala taxeringen 1979 i Karlstad med 246 955 kr. Något ytterligare avdrag vid den kommunala taxeringen 1979 i Karlstad kunde således inte medges. Riksskatteverket kunde därför inte tillstyrka att resning beviljades. -Regeringsrätten (1994-12-22, Björne, Berglöf, Lavin): I målet har inte visats att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-12-06, Hedin)

*REGI

*INST