RÅ 1994 not 72

Not 72. Överklagande av Euroc AB ang. eftertaxering för 1983 för inkomst, alternativt ansökan om resning i mål om samma eftertaxering. - Länsrätten i Malmöhus län

(1989-12-19) åsatte bolaget eftertaxering för 1983 i Malmö samt påförde bolaget skattetillägg. - Bolaget yrkade att kammarrätten skulle undanröja den påförda eftertaxeringen. - Kammarrätten i Göteborg (1992-05-08) delade länsrättens bedömningar och ändrade inte den överklagade domen. - I överklagandet till Regeringsrätten yrkade bolaget att eftertaxeringen avseende nedskrivning av fordringar och förlust på andelar i handelsbolag skulle undanröjas. Om prövningstillstånd inte meddelades ansökte bolaget om resning avseende avdraget för förlust på

handelsbolagsandelar. - Regeringsrätten (1994-02-10, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2.

förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Euroc AB:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att bolagets ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1994-02-01,

Laestander)

*REGI

*INST