RÅ 1994 not 721

Oriktigt avvisningsbeslut, felaktig delgivningstidpunkt (bifall) / Bifall (oriktigt avvisningsbeslut, felaktig delgivningstidpunkt)

Not 721. Ansökan av Sigbritt A. om resning i ett mål ang. psykiatrisk tvångsvård. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län förordnade genom dom den 13 oktober 1994 att Sigbritt A. skulle ges fortsatt psykiatrisk tvångsvård. Enligt delgivningskvitto undertecknat av en vårdavdelningschef på Kungälvs sjukhus hade Sigbritt A. vägrat att skriva på och ta emot domen, men vårdavdelningschefen hade givit henne muntlig information. Anteckningen var inte daterad. Delgivningskvittot inkomststämplades på länsrätten den 20 oktober 1994. Enligt en tjänsteanteckning av tjänsteman på länsrätten hade vårdavdelningschefen den 18 oktober 1994 informerat Sigbritt A. om innehållet i länsrättens dom. Sedan Sigbritt A. överklagat domen beslutade länsrätten den 15 november 1994 att avvisa överklagandet. Såsom skäl för beslutet anförde länsrätten att Sigbritt A. delgivits länsrättens dom den 18 oktober 1994, att överklagande skulle ha kommit in inom tre veckor därefter, dvs senast den 8 november 1994, men att överklagandet kommit in först den 10 november samma år och således för sent. - Till stöd för ansökningen anförde Sigbritt A. bl.a. följande. Sedan hon meddelat sitt ombud att hon önskade överklaga domen samt att hon inte tagit del av domen och inte heller undertecknat något delgivningskvitto hade ombudets sekreterare kontaktat länsrätten för att erhålla uppgift om när Sigbritt A. skulle anses ha blivit delgiven domen. En handläggare på länsrätten hade lämnat beskedet att hon skulle anses ha blivit delgiven den 20 oktober 1994. Ombudet hade upprättat ett överklagande som kommit in till länsrätten den 10 november och således i rätt tid. -Regeringsrätten (1994-12-23, Brink, Wadell, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid delgivning av länsrättens dom i Sigbritt A:s fall har s.k. ordinär delgivning enligt 3 § delgivningslagen (1970:428) använts. Ordinär delgivning innebär att handlingen sänds med post eller överlämnas med bud eller på annat sätt till den sökte, varvid som bevis att denne mottagit försändelsen begärs delgivningskvitto eller mottagningsbevis. Enligt 19 § delgivningslagen har delgivning skett genom att den som söks för delgivning själv har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom tillhanda. - Av utredningen i målet framgår att Sigbritt A. inte mottagit länsrättens dom den 18 oktober 1994. Tid för att överklaga länsrättens dom har därför inte börjat löpa vid den tidpunkten. Det finns inte heller något som tyder på att delgivning skett därefter inom sådan tid att hennes överklagande kommit in efter överklagandetidens utgång. Överklagandet borde därför inte ha avvisats. Med hänsyn till det anförda bör avvisningsbeslutet, med beviljande av resning, upphävas och målet återförvisas till länsrätten för ny rättidsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver länsrättens beslut den 15 november 1994. Målet återförvisas till länsrätten för ny rättidsprövning. (fd III 1994-12-20, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST