RÅ 1994 not 727

Dagpenning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (bifall) / Bifall (dagpenning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring)

Not 727. Ansökan av Maj-Lis R. om resning i ett ärende ang. dagpenning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. - Kommunalarbetarnas erkända arbetslöshetskassa omprövade genom beslut den 18 oktober 1990 ett beslut av kassan den 6 september 1990 angående storleken av Maj-Lis R:s dagpenning enligt 1agen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Sedan Maj-Lis R. överklagat hos Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, beslöt AMS den 14 januari 1991 att inte ändra kassans beslut. Som motivering anförde AMS att Maj-Lis R:s visstidsanställning hos Mjölby kommun upphört den 31 juli 1990, att hon enligt arbetsgivarintyg fortfarande varit anställd hos Omsorgsförvaltningen i Linköping och att det därför var den inkomst hon haft som anställd hos Mjölby kommun som skulle ligga till grund för beräkning av hennes arbetslöshetsersättning. Försäkringsöverdomstolen, dit Maj-Lis R. fullföljt sin talan, ändrade inte beslutet (om den 30 december 1992). - I ansökningen anhöll Maj-Lis R. om resning i det av Försäkringsöverdomstolen avgjorda målet och anförde därvid följande. Anledningen till hennes ansökan var att nya bevis i form av arbetsgivarintyg finns som styrkte att hon varit helt arbetslös sedan den 3 augusti 1990. Hennes ersättning från Kommunalarbetarnas erkända arbetslöshetskassa skulle därför räknas upp fr.o.m. detta datum. -Regeringsrätten (1994-12-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har inhämtat yttrande från AMS. I yttrandet anför AMS följande. Maj-Lis R. har till Regeringsrätten ingivit ett arbetsgivarintyg från Omsorgsförvaltningen i Linköping. I motsats till tidigare utfärdat arbetsgivarintyg som låg till grund för styrelsens beslut anges nu att hon var visstidsanställd t.o.m. den 2 augusti 1990. AMS har vid kontakt i augusti 1994 med Omsorgsförvaltningen fått uppgift om de tider som Maj-Lis R. arbetat hos förvaltningen och kopia av hennes anställningsbevis. Mot bakgrund av uppgifterna i det nyutfärdade arbetsgivarintyget och de uppgifter som inhämtats från Omsorgsförvaltningen finner AMS att Maj-Lis R:s anställning får anses ha upphört den 2 augusti 1990 och att hon från nämnda datum är att betrakta som arbetslös från anställningen. Den inkomst hon hade från Omsorgsförvaltningen skall därför tas med vid beräkning av hennes arbetslöshetsersättning. - Med hänsyn till den utredning som numera föreligger i fråga om underlaget för beräkning av dagpenningens storlek bör Maj-Lis R:s ansökan om resning bifallas och ny prövning av dagpenningens storlek för tid fr.o.m. den 3 augusti 1990 komma till stånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Försäkringsöverdomstolens dom samt Arbetsmarknadsstyrelsens och Kommunalarbetarnas erkända arbetslöshetskassas beslut. Handlingarna i målet överlämnas till arbetslöshetskassan för ny behandling. (fd I 1994-12-15, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST