RÅ 1994 not 729

Ansökan av Danny J. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - I avsaknad av allmän självdeklaration beräknade taxeringsnämnden vid 1989 års taxering Danny J:s inkomst av rörelse efter skönsmässiga grunder. Sedan Danny J. anfört besvär och därvid ingivit deklaration, prövade Länsrätten i Stockholms län enligt dom den 4 mars 1992 inte besvären, eftersom besvären inte anförts inom ordinarie besvärstid och rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. Danny J. överklagade. Kammarrätten i Stockholm ändrade inte länsrättens dom enligt beslut den 13 november 1992. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut den 15 november 1993

Not 729. Ansökan av Danny J. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - I avsaknad av allmän självdeklaration beräknade taxeringsnämnden vid 1989 års taxering Danny J:s inkomst av rörelse efter skönsmässiga grunder. Sedan Danny J. anfört besvär och därvid ingivit deklaration, prövade Länsrätten i Stockholms län enligt dom den 4 mars 1992 inte besvären, eftersom besvären inte anförts inom ordinarie besvärstid och rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. Danny J. överklagade. Kammarrätten i Stockholm ändrade inte länsrättens dom enligt beslut den 13 november 1992. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut den 15 november 1993. - I ansökningen anhöll Danny J. om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till vederbörlig domstol för omprövning av taxeringen. Till stöd för sin ansökan åberopade han förutom tidigare ingiven deklaration vad han tidigare anfört i Regeringsrätten, vilket i huvudsak var följande. Han hade haft svårigheter med att få fram den ekonomiska redovisning för verksamheten som varit ett villkor för en meningsfull deklaration. Han hade inte kunnat åstadkomma detta själv. Han hade varit beroende av andras bistånd men hade svårt att betala för det. Den åsatta skönstaxeringen var materiellt sett alldeles för hög. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1994-12-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Med hänsyn till i målet föreliggande omständigheter finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten beviljar resning i vad avser Danny J:s inkomsttaxering 1989 och förordnar att målet skall tas upp för prövning av Länsrätten i Stockholms län. (fd I 1994-12-15, Schön-Engqvist). (Anm. Resning beviljades samtidigt i mål avseende Danny J:s inkomsttaxering 1990).

*REGI

*INST