RÅ 1994 not 734

För föreningar ang. skötselplan för naturreservat (resningsärende) / Talerätt för föreningar i fråga om skötselplan för naturreservat (avslag) / Avslag (talerätt för föreningar i fråga om skötselplan för naturreservat) / Talerätt för föreningar ang. skötselplan för naturreservat (resningsärende)

Not 734. Ansökan av Strömsbergsföreningen m.fl. om resning i ett ärende ang. skötselplan för naturreservat. - I beslut den 11 april 1991, § 112, förklarade Byggnadsnämnden i Jönköpings kommun efter delegation ett område som markerats på en till beslutet fogad karta som naturreservat, betecknat Strömsberg. Nämnden fastställde samma dag en skötselplan för reservatet. - Strömsbergsföreningen, Friluftsfrämjandet i Jönköping, Ljungarums UV-scoutkår och Naturskyddsföreningen i Jönköping överklagade byggnadsnämndens beslut om fastställelse av skötselplanen. Länsstyrelsen i Jönköpings län avslog besvären i beslut den 2 juni 1992. Föreningarna fullföljde sin talan till regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet), som den 16 december 1993 beslutade att inte ta upp överklagandena till prövning. Beslutet motiverades med att föreningarna inte i ärendet visat att det berörde dem på ett sådant sätt att de hade rätt att överklaga. - I ansökningen anförde föreningarna bl.a. att de tagit initiativ till reservatbildningen, som inte hade kommit till stånd utan det initiativet. Till stöd för ansökningen åberopade de vidare några tidigare beslut av regeringen om bildande av naturreservat. -Regeringsrätten (1994-12-29, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Föreningarna har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-11-30, G. Mattsson)

*REGI

*INST