RÅ 1994 not 737

Överklagandet hade kunnat prövas i ordinarie väg (avvisat) / Avvisat (överklagandet hade kunnat prövas i ordinarie väg)

Not 737. Ansökan av Holger Lundin AB om resning i mål ang. inkomsttaxering, m.m. -Kammarrätten i Göteborg (1993-12-30) avslog Holger Lundin AB:s överklagande ang. bolagets inkomsttaxering 1988. - Bolaget yrkade att prövningstillstånd skulle meddelas, alternativt att resning beviljades, och att därefter bolagets inkomsttaxering 1988 fastställdes till 0 kr. - Regeringsrätten (1994-12-30, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad först angår Holger Lundin AB:s överklagande finner Regeringsrätten inte skäl meddela prövningstillstånd. - Vad därefter angår ansökningen om resning gäller enligt 36 § första stycket 2. förvaltningsprocesslagen (1971:291) att prövningstillstånd kan meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Holger Lundin AB:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att bolagets ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1994-12-14, Belfrage). (Anm. Samma utgång i mål ang. bolagets inkomsttaxering 1989).

*REGI