RÅ 1994 not 77

Ansökan av Margaretha K.-B. om resning i mål ang. föreläggande enligt plan- och bygglagen

Not 77. Ansökan av Margaretha K.-B. om resning i mål ang. föreläggande enligt plan- och bygglagen. - Stadsdelsnämnden i Styrsö beslöt den 19 februari 1991 att med stöd av 10 kap.15, 16 och 18 §§plan- och bygglagen (1987:10) jämfört med 3 kap. 17 § samma lag vid vite av 100 000 kr förelägga Margaretha K.-B. att riva byggnaden på fastigheten Donsö 2:211 i Göteborgs kommun. Vidare beslöt nämnden att tomtplatsen på fastigheten skulle iordningställas före den 15 juni 1991 så att inte olägenheter för omgivningen skulle uppkomma och att risken för olycksfall skulle begränsas. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län fastställde i beslut den 21 november 1991 efter besiktning stadsdelsnämndens beslut med den ändringen att den tidpunkt då byggnaden skulle ha rivits och tomtplatsen iordningställts bestämdes till den 1 april 1992. Kammarrätten i Göteborg fastställde i dom den 20 juli 1992 efter muntlig förhandling och syn på platsen länsstyrelsens beslut med den ändringen att den tidpunkt då däri angivna åtgärder skulle ha vidtagits bestämdes till den 1 januari 1993. Kammarrätten anförde bl.a. att kammarrätten delade länsstyrelsens bedömning att anledning fanns att förelägga fastighetsägaren att riva den kvarvarande delen av byggnaden samt forsla bort husgrunden och rivningsmaterial från fastigheten och iordningställa tomtplatsen. Den 18 november 1992 beslutade Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd. - Margaretha K.-B. ansökte om resning och anförde bl.a. att hon verkligen hade iordningställt tomten och att hon måste ha skyddstak på husgrunden som hon ville spara och använda senare. - Regeringsrätten (1994-02-14, Brink, Bouvin, Swartling): Margaretha K.-B. har inte anfört omständigheter som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-01, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST