RÅ 1994 not 8

Allmän handling? (förhörsprotokoll i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)

Not 8. Överklagande av Sven A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sven A. begärde att från förundersökningen rörande mordet på statsminister Olof Palme få ut "Förhöret med Anette K. Förhöret med 'Ingrid'. Förhöret med T-baneföraren. Förhören med de båda männen från Stadsmissionen rörande 'den röda bilen'. Förhöret med vittnet 'Maj- Britt'. Förhöret med vittnet 'Eva' samt förhöret med 'Dekorimamannen' och förhöret med 'de båda finskorna'." - Rikspolisstyrelsen (1993-11-12): Rikspolisstyrelsen har begärt att Sven A. tydligare skall ange vilka handlingar som avses med hans begäran. Han har i anledning därav uppgivit bl.a. att det inte torde orsaka några svårigheter att identifiera de aktuella personerna, om vilka "vi åtskilliga gånger korresponderat". - Styrelsen utgår mot den angivna bakgrunden från att Sven A. i viss utsträckning avser handlingar som tidigare har varit föremål för prövning om de kan lämnas ut eller inte. - Med Anette K. torde avses Anette Kohut. Styrelsen fann beträffande henne och den person som sannolikt avses med "T-baneföraren" i beslut resp. 1991-09-17 och 1993-08-31 att förhörsutskrifterna inte skulle lämnas ut, eftersom de inte var att anse som allmänna handlingar. Besluten fastställdes av Kammarrätten i Stockholm genom domar 1991-10-07 och 1993-10-12. - Det har inte inträffat något som föranleder styrelsen att i dessa delar ändra sitt tidigare ställningstagande. - Det har inte varit möjligt att med ledning av Sven A:s uppgifter slå fast vilka handlingar som avses med förhören med "Ingrid", de båda männen från Stadsmissionen rörande "den röda bilen", vittnet "Maj-Britt", vittnet "Eva" samt förhöret med "Dekorimamannen". Sven A:s begäran i den delen lämnas därför utan vidare åtgärd. - Med "de båda finskorna" torde avses två kvinnor som gjort vissa iakttagelser i anslutning till mordplatsen. Utskrifterna av dessa förhör - som ingår i den ännu inte avslutade förundersökningen - har ombesörjts av personal som deltar i förundersökningsarbetet. - Utskrifterna har inte expedierats eller behandlats på annat sätt som innebär att de är att anse som upprättade i den mening som avses i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Handlingarna är därför inte allmänna handlingar enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ut dem föreligger således inte för Sven A. - Rikspolisstyrelsen avslår Sven A:s begäran såvitt avser Anette Kohut, T-baneföraren och "de båda finskorna". - I överklagande vidhöll Sven A. sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-30, Hallberg, Avellan-Hultman, Nyquist): ej ändring. - Sven A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-01-11, Björne, Wadell, Werner, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1993-12-16, Klint)

*REGI

*INST