RÅ 1994 not 84

Ingivna handlingar ej beaktade av kammarrätten (återförvisning)

Not 84. Överklagande av Caroline N. ang. återkallelse av körkort. - På ansökan av allmänna ombudet återkallade Länsrätten i Malmöhus län (1993-07-07, ordf. Nilsson) Caroline N:s körkort enligt 16 § 7 körkortslagen (1977:477). - Caroline N. överklagade domen. - Kammarrätten i Göteborg (1993-09-29, Dryselius, Jarnevall, Hansson): Av läkarintyg utfärdat, den 2 mars 1993, av biträdande överläkare Johannes Lindh, medicinska kliniken på Falu lasarett framgår följande. Caroline N. vårdades på medicinska kliniken på Falu lasarett den 26 och 27 september 1992 på grund av ett krampanfall. Efter detta krampanfall bör hon enligt läkarens bedömning inte köra bil under ett års tid. Av handlingarna i målet framgår vidare att Caroline N. vid ett tidigare tillfälle, den 16 januari 1990, drabbats av ett epileptiskt anfall. Länsstyrelsens konsultläkare har den 30 mars 1993 uttalat att det från medicinsk synpunkt föreligger hinder för körkort. - Kammarrätten gör i likhet med länsrätten den bedömningen

att Caroline N:s förutsättningar att föra körkortspliktigt

fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom att hon

från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten

yrkade Caroline N. i första hand att hon skulle återfå

körkortet och i andra hand att målet skulle återförvisas

till kammarrätten för ny behandling. Till stöd för sin

talan åberopade hon dels de handlingar som tidigare hade

getts in i målet, dels att kammarrätten vid sin prövning

inte beaktat ett till domstolen ingivet läkarintyg. - Regeringsrätten (1994-02-15, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten i Malmöhus län beslutade i dom den 7 juli 1993 att återkalla Caroline N:s körkort enligt 16 § 7. körkortslagen (1977:477). Caroline N. överklagade länsrättens dom den 10 augusti 1993. I överklagandet uppgav hon att hon avsåg inkomma med ytterligare handlingar i målet. Den 24 september 1993 inkom till kammarrätten en kompletterande skrivelse från Caroline N:s fader jämte ett till skrivelsen bifogat läkarutlåtande. Handlingarna ifråga tillfördes Caroline N:s akt i kammarrättens körkortsmål först den 30 september 1993, dvs. dagen efter det att kammarrätten hade avgjort målet i sak. - Kammarrättens prövning av målet genom domen den 29 september 1993 har inte innefattat någon bedömning av de till kammarrätten den 24 september 1993 inkomna handlingarna. Domen skall därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling. (fd I 1994-01-18, Grip)

*REGI

*INST