RÅ 1994 not 89

Not 89. Ansökan av Jan A. om resning i ärende ang.

radonbidrag. - Jan A. ansökte i maj 1990 om radonbidrag.

Länsbostadsnämnden i Stockholms län avslog den 27 juni 1990

ansökningen. Jan A. överklagade beslutet. Boverket avslog i

beslut den 9 november 1990 överklagandet. Jan A. begärde

omprövning. Boverket lämnade i beslut den 26 mars 1991 hans

begäran om omprövning utan bifall. Sedan Jan A. ånyo hade

begärt omprövning lämnade Boverket i beslut den 2 maj 1991

denna begäran utan bifall. - Jan A. ansökte resning i det

av Boverket avgjorda ärendet. - Regeringsrätten (1994-02-15, Tottie, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jan A. har i Regeringsrätten hänvisat till en skrivelse till Bostadsdepartementet och i övrigt till de skrivelser och beslut som finns i Boverkets akt. Några nya omständigheter eller bevis har inte åberopats. Han har inte visat någon omständighet som kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-02, Liljeros)

*REGI

*INST