RÅ 1994 not 91

Ansökan av Thommy J. om resning i ärende ang. arbetslöshetsförsäkring

Not. 91. Ansökan av Thommy J. om resning i ärende ang. arbetslöshetsförsäkring. - Småföretagarnas erkända

arbetslöshetskassa fann i beslut den 10 april 1991 att

Thommy J. inte hade rätt till arbetslöshetsersättning som

hade begärts för tiden den 1 januari - den 22 maj 1989. Som

skäl anfördes att Thommy J. inte kunde betraktas som helt

och varaktigt skild från egen verksamhet. Thommy J.

överklagade beslutet men Arbetsmarknadsstyrelsen beslöt den

27 juni 1991 att inte ändra arbetslöshetskassans beslut.

Thommy J. fullföljde sin talan. Enligt dom den 3 juli 1992

ändrade Försäkringsöverdomstolen inte Arbetsmarknadsstyrelsens beslut. - Thommy J. ansökte om

resning i det av Försäkringsöverdomstolen avgjorda målet. - Regeringsrätten (1994-02-15, Tottie, Dahlman, Swartling) Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det som Thommy J. anfört i Regeringsrätten utgör i allt väsentligt en upprepning och vidareutveckling av de argument som han anfört redan i den ordinarie processen. Några nya omständigheter eller bevis har inte åberopats. - En förutsättning för att en företagare skall anses arbetslös är enligt 4 § tredje stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring (§ 6 i arbetslöshetskassans stadgar) att hans personliga verksamhet i företaget upphört annat än tillfälligt. I målet har det gällt att bedöma om denna förutsättning varit uppfylld i Thommy J:s fall. Vid den bedömning som gjorts har betydelse tillmätts det förhållandet att Thommy J. under den period som hans ersättningsanspråk avsett alltjämt haft ägarintresse - direkt eller indirekt - i tre angivna bolag. Det som framkommit i målet visar inte att den rättstillämpning som

legat till grund för arbetslöshetskassans, Arbetsmarknadsstyrelsens och Försäkringsöverdomstolens

avgöranden strider mot nämnda lagrum på ett sådant sätt att

tillämpningen ger grund för resning. - Inte heller i övrigt

har skäl för resning visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-02, Liljeros)

*REGI

*INST