RÅ 1994 not 98

För anmälare i ärende ang. tillsyn över fastighetsmäklare / Besvärsrätt för anmälare i ärende ang. tillsyn över fastighetsmäklare

Not 98. Överklagande av Stina-Britta M. ang. tillsyn över fastighetsmäklare. - Efter anmälan från Stina-Britta M. beslutade Länsstyrelsen i Kopparbergs län den 24 oktober 1991 att tilldela en fastighetsmäklare varning enligt 6 § andra stycket lagen (1984:81) om fastighetsmäklare. Sedan fastighetsmäklaren hade överklagat beslutet biföll Kammarrätten i Sundsvall genom domen den 18 mars 1992 överklagandet och undanröjde länsstyrelsens beslut. - I Regeringsrätten yrkade Stina-Britta M. att länsstyrelsens beslut skulle fastställas. - Regeringsrätten (1994-02-17, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Av 7 § lagen om fastighetsmäklare framgår att länsstyrelsens beslut enligt nämnda lag får överklagas till kammarrätten. Någon klagorätt i fråga om sådant beslut har inte genom lagen eller annan författning tillerkänts anmälare (jfr RÅ 1988 not. 371). Beslutet kan inte heller anses angå Stina-Britta M. på sådant sätt att hon ändå har rätt att överklaga. Hennes talan kan därför inte upptagas till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Stina-Britta M:s överklagande. (fd III 1994-01-25, Karlsson)

*REGI

*INST