RÅ 1994:37

Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens början. Beslut som meddelats senare har upphävts.

Länsstyrelsen registrerade den 13 augusti 1991 under nr 82-72-118 ett område om tillhopa 188 hektar mark i Misterhults församling, Oskarshamns kommun, som licensområde för älgjakt. - Norra Kalmar läns jaktvårdsförening föreslog - efter hörande av jaktvårdskretsen - att området skulle registreras som s.k. B-område. – H.C. lämnades tillfälle inkomma med yttrande i ärendet i egenskap av jakträttsinnehavare.

Länsstyrelsen i Kalmar län (1992-07-29) yttrade: Då älgjaktsområdet - på grund av minskad älgtillgång - inte längre kan anses ha en sådan storlek att det enligt för området lämpliga biologiska avskjutningsnormer uppfyller kraven för registrering som licensområde, registrerar länsstyrelsen med stöd av bestämmelserna i 33 § jaktlagen området som älgjaktsområde, s.k. B-område.

Sedan H.C. överklagat länsstyrelsens beslut med yrkande att det licensområde för vilket han var registrerad för älgjakt även fortsättningsvis skulle vara registrerat som A-område, avslog Kammarrätten i Jönköping (1992-11-05, Elmin, von Strokirch, Hallström, referent) på anförda skäl överklagandet.

I besvär hos Regeringsrätten vidhöll H.C. sitt yrkande.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994-06-10, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 33 § första stycket jaktlagen (1987:259) framgår att jakt efter älg får ske endast efter licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde), såvida inte jakten endast avser älgkalv. Ett licensområde (s.k. A-område) skall enligt andra stycket vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta om avregistrering, om området inte medger en avskjutning av minst ett vuxet djur om året. Utan hinder av de angivna bestämmelserna får enligt tredje stycket ett område registreras som licensområde med tilldelning av ett valfritt djur om året (s.k. B-område), om det finns särskilda skäl för en sådan registrering.

Enligt 9 § jaktkungörelsen (SNFS 1987:4) i dess nu gällande lydelse (SNFS 1992:9) skall beslut att överföra ett licensområde till en annan typ av licensområde meddelas senast tre månader före älgjaktens början om beslutet grundas på biologiska skäl och medför att jakttiden förkortas.

Länsstyrelsen fattade sitt beslut om omregistrering av det ifrågavarande licensområdet den 29 juli 1992. Älgjakten började det året den 12 oktober. Beslutet fattades alltså senare än tre månader före älgjaktens början.

Jakträttsinnehavare är för sin planering av jakten beroende av att beslut meddelas inom den i 9 § jaktkungörelsen föreskrivna tiden. Det är därför av vikt att beslut om omregistrering av ett licensområde inte fattas vid ett senare tillfälle. På grund av det anförda skall länsstyrelsens och kammarrättens beslut upphävas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden.

Föredraget 1994-05-17, föredragande J.-E. Mattsson, målnummer 5998-1992