RÅ 1994:46

Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.

Länsrätten i Jönköpings län

Allmänna ombudet i körkortsfrågor ansökte med stöd av 16 § 3. körkortslagen (1977:477) om körkortsingripande mot G-O.N. och åberopade som grund härför att G-O.N. enligt godkända strafförelägganden i strid med bestämmelserna i kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport m.m. bl.a. underlåtit att vid färd föra anteckningar i föreskriven arbetstidsbok för kontroll av arbets- och vilotid.

Domskäl

Länsrätten i Jönköpings län (1993-10-04, ordförande Schön-Barkestam) yttrade: Länsrätten har den 29 oktober 1992 meddelat G-O.N. varning på grund av att han den 31 mars 1992 under färd med lastbil har underlåtit att ha lasten förankrad på föreskrivet sätt. - Av godkända strafförelägganden framgår följande. G-O.N. har den 6 november 1992 och 28 februari - 1 mars 1993 som förare i det egna åkeriföretaget i Strömstad underlåtit att vid färd föra anteckningar i föreskriven arbetstidsbok för kontroll av arbets- och vilotid. Vid det senare tillfället har han även underlåtit att förse färdskrivarens diagramblad med anteckningar i enlighet med Vägverkets föreskrifter. - Genom vad G-O.N. sammantaget har låtit komma sig till last har han i väsentlig grad visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon. Det finns därför grund för att återkalla körkortet enligt 16 § 3. körkortslagen. - Med hänsyn till att G-O.N. har meddelats varning så sent som i oktober 1992 kan annan åtgärd än återkallelse nu inte komma ifråga. Av handlingarna i målet framkommer inte att G-O.N. har underlåtit att iaktta reglerna om vilotid. Med hänsyn härtill samt till G-O.N:s stora behov av körkort finner länsrätten att spärrtiden kan bestämmas till en månad. - Länsrätten återkallar G-O.N:s körkort. Spärrtiden - den tid varunder körkortet inte får lämnas ut - bestäms till en månad.

G-O.N. överklagade länsrättens dom.

Kammarrätten i Jönköping (1993-10-29), Nordling, Schiller, Stroh, referent) yttrade: Vad G-O.N. låtit komma sig till last är inte av så allvarlig art, att grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen föreligger. Länsrättens dom skall därför upphävas. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom. G-O.N:s körkort skall till följd härav omedelbart återlämnas till honom.

Allmänna ombudet överklagade kammarrättens beslut och yrkade att körkortet skulle återkallas och att spärrtiden skulle bestämmas till två månader.

Regeringsrätten (1994-06-29, Wahlgren, Tottie. Dahlman, Bouvin, Swartling) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 16 § 3. körkortslagen skall ett körkort återkallas om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon. I stället för att körkortet återkallas skall enligt 22 § första stycket körkortslagen körkortshavaren meddelas varning i sådana fall som avses i bl.a. 16 § 3. om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Av handlingarna framgår att G-O.N. den 29 oktober 1992 meddelats varning på grund av att han den 31 mars 1992 vid färd med lastbil underlåtit att ha lasten förankrad på föreskrivet sätt. Därefter har G-O.N. enligt godkända strafförelägganden, den 6 november 1992 och den 28 februari - den 1 mars 1993 som förare i det egna åkeriföretaget i Strömstad - i strid mot bestämmelserna i kungörelsen om arbetstid vid vägtransport m.m. - underlåtit att vid färd föra anteckningar i föreskriven arbetstidsbok för kontroll av arbets- och vilotid. Vid det senare tillfället har han även underlåtit att förse färdskrivarens diagramblad med anteckningar i enlighet med Vägverkets föreskrifter.

Frågan i målet gäller främst om förseelserna mot kungörelsen om arbetstid vid vägtransport m.m. kan utgöra grund för återkallelse enligt 16 § 3. körkortslagen.

Bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport gäller i trafiksäkerhetens intresse. Detsamma är fallet med de bestämmelser som meddelats för att möjliggöra kontroll av att reglerna om arbetstid och vilotid vid vägtransport följs. G-O.N. har brutit mot sistnämnda bestämmelser. Mot bakgrund av att varning meddelats honom i oktober 1992 måste dessa i november 1992 och februari-mars 1993 begångna förseelser anses utvisa att han i väsentlig grad visat bristande vilja att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon. Grund för körkortsingripande föreligger därför enligt 16 § 3. körkortslagen. Särskilda skäl som medför att varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd föreligger inte. Körkortet skall därför återkallas. Spärrtiden bör bestämmas till en månad.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återkallar, med ändring av kammarrättens dom, G-O.N:s körkort. Spärrtiden bestämmes till en månad. Från spärrtiden skall avräknas de dagar som körkortet varit återkallat med anledning av länsrättens dom.

Föredraget 1994-06-14, föredragande Widström, målnummer 6169-1993