RÅ 1994:77

I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom till Regeringsrätten. Klaganden återkallade sin besvärstalan men återtog, sedan tiden för överklagande av kammarrättsdomen gått ut, sin återkallelse. Eftersom återtagandet av återkallelsen skett innan beslut om avskrivning meddelats har hinder inte befunnits föreligga för Regeringsrätten att handlägga målet som om överklagandet inte återkallats. Plenum.

Hos Länsstyrelsen i Södermanlands län yrkade Åkers Maskin AB att länsstyrelsen skulle förbjuda verkställighet av ett av styrelsen för Åkers Maskin AB:s personalstiftelse den 19 november 1993 fattat likvidationsbeslut samt förordna om annan förvaltning av stiftelsen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län (1994-03-02) lämnade framställningen utan bifall.

Kammarrätten i Stockholm

Åkers Maskin AB överklagade beslutet.

Kammarrätten i Stockholm (1994-06-08, Trygve, Tenne, Öjemark, referent) biföll inte överklagandet.

Hos Regeringsrätten överklagade Åkers Maskin AB den 29 juni 1994 kammarrättens dom. I skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 2 september 1994 återkallade bolaget sitt överklagande. Bolaget återtog återkallelsen genom skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 5 september 1994.

Vid föredragning på en av Regeringsrättens avdelningar förordnades att frågan om verkan av återtagande av gjord återkallelse skulle avgöras av Regeringsrätten i dess helhet.

Regeringsrätten (1994-11-29, Wahlgren, Björne, Brink, Tottie, Dahlman, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner, B. Sjöberg, von Bahr, Swartling, Holstad, Baekkevold, Lindstam, Ragnemalm, Rundqvist, Lavin) yttrade: Eftersom bolaget har återtagit sin återkallelse innan beslut om avskrivning har meddelats föreligger inte hinder att handlägga målet som om överklagandet inte återkallats.

Målet överlämnas till avdelning av Regeringsrätten för fortsatt behandling.

Föredraget 1994-11-29, föredragande Ulfhake Berglund, målnummer 3814-1994