HFD 2011:76

En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att klaganden hade återkallat sitt överklagande. Beslutet, som meddelades innan överklagandetiden gått ut, har inte hindrat att klaganden inom den tiden fått komma in med ett nytt överklagande.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 8 februari 2010 om förbud för R.H. att tills vidare ha hand om djur. R.H. delgavs beslutet den 3 mars 2010. Tiden för överklagande gick ut den 24 mars 2010. R.H. överklagade beslutet och hans överklagande kom in till länsstyrelsen den 5 mars 2010. I en skrift till förvaltningsrätten den 12 mars 2010 återkallade dock R.H. sitt överklagande. Med anledning av återkallelsen avskrev förvaltningsrätten målet från vidare handläggning genom beslut den 15 mars 2010. Den 23 mars 2010 överklagade R.H. återigen länsstyrelsens beslut den 8 februari 2010. Han yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva beslutet.

Domskäl

Förvaltningsrätten i Stockholm (2010-10-05, ordförande Clémentz) yttrade: Av allmänna rättsgrundsatser får anses följa att man till förvaltningsdomstol inte ånyo kan överklaga ett beslut som man tidigare har överklagat till förvaltningsdomstol. R.H:s överklagande ska därför avvisas. - Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

R.H. överklagade förvaltningsrättens avvisningsbeslut hos kammarrätten och yrkade att beslutet skulle upphävas. Till grund för sin talan anförde han bl.a. följande. Han fick information av länsstyrelsen att han kunde ta tillbaka sitt överklagande och därefter överklaga beslutet på nytt inom besvärstiden. Med anledning härav återkallade han överklagandet då han ville ta tillvara hela besvärstiden för att inkomma med ytterligare material. Han var inte medveten om möjligheten att få anstånd för att komplettera sitt överklagande. Den felaktiga information länsstyrelsen lämnade honom har medfört att han har lidit en rättsförlust. Den allmänna rättsgrundsats förvaltningsrätten har åberopat är därmed inte tillämplig och det finns därför anledning att ändra avvisningsbeslutet.

Kammarrätten i Stockholm (2011-02-01, Sundlöf, Svensson, referent, Hermansson) yttrade: Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och fastställer förvaltningsrättens beslut. Överklagandet ska därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen

R.H. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva i första hand förvaltningsrättens beslut om avvisning och i andra hand kammarrättens dom samt visa målet åter till förvaltningsrätten eller kammarrätten för förnyad handläggning. Han anförde bl.a. följande. Domstolarnas avgöranden måste bero på grovt förbiseende eller grovt misstag. Länsstyrelsen informerade honom om att han kunde återkalla sitt överklagande och därefter överklaga beslutet på nytt inom överklagandetiden. Eftersom han ville ta till vara hela den tiden för att komma in med ytterligare material återkallade han sitt överklagande. Länsstyrelsen informerade honom inte om möjligheten att begära anstånd för att komplettera överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrkte bifall till överklagandet.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-12-21, Dexe, Knutsson, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för avgörandet.

I 23 § förvaltningslagen (1986:223) och 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns föreskrifter om hur beslut överklagas. Huvudregeln är att ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det beslut som överklagas.

Av handlingarna framgår följande. Länsstyrelsen meddelade ett beslut om förbud för R.H. att tills vidare ha hand om djur. Tiden för överklagande av beslutet gick ut den 24 mars 2010. R.H. överklagade beslutet hos förvaltningsrätten men han återkallade överklagandet. På den grunden avskrev förvaltningsrätten målet från vidare handläggning genom beslut den 15 mars 2010. Den 23 mars 2010 kom R.H. in med ett nytt överklagande av länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avvisade det nya överklagandet.

Frågan i målet är om det var rätt av förvaltningsrätten att avvisa R.H:s nya överklagande.

En återkallelse av ett överklagande hos domstol innebär inte i sig att klagandens rätt att föra talan i målet upphör. En återkallelse som görs efter det att överklagandetiden gått ut behöver inte heller innebära att talerätten upphör. Har domstolen med anledning av en sådan återkallelse skrivit av målet blir ett senare återtagande av återkallelsen dock utan verkan (RÅ 1994 ref. 77). Det är emellertid en annan situation om en domstol på grund av en återkallelse av ett överklagande beslutar att skriva av målet innan överklagandetiden gått ut och klaganden inom denna tid på nytt kommer in med ett överklagande. Beslutet om avskrivning, som inte innebär att domstolen prövat målet i sak, kan inte anses medföra att den överklagandetid som är föreskriven inte längre skulle gälla. I ett sådant fall ska avskrivningen alltså inte leda till att domstolen avvisar det nya överklagandet.

I det nu aktuella fallet kom R.H:s nya överklagande in inom den föreskrivna tiden för överklagande av länsstyrelsens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen finner således att det förhållandet att förvaltningsrätten tidigare hade skrivit av ett mål avseende överklagande av samma länsstyrelsebeslut inte utgjorde grund för att avvisa hans nya överklagande. Domstolarnas avgöranden ska därför upphävas och målet visas åter till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden och visar målet åter till Förvaltningsrätten i Stockholm för fortsatt handläggning.

Föredraget 2011-11-30, föredragande Nordblom, målnummer 1458-11