RÅ 1995 not 1

Överklagande av Lennart S. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 1. Överklagande av Lennart S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Lennart S. begärde hos Stadsdelsnämnden i Tynnered i Göteborg att få kopior av hemtjänstens handlingar avseende makarna Tage och Greta N. -Stadsdelsnämnden (1991-08-22, Henriksson) avslog Lennart S:s begäran men upplyste att domstolen kunde begära in handlingarna om de bedömdes viktiga för ärendets handläggning. - Lennart S. överklagade beslutet och vidhöll sitt yrkande att få ta del av hemtjänstens handlingar beträffande makarna Tage och Greta N. Han anförde följande. Det förelåg brott mot de mänskliga rättigheterna och han hade bevisbördan i en civilprocess i hovrätten. Det var därför absolut nödvändigt att han fick de begärda handlingarna. Han hade redan sjukjournalen men det var inte tillräckligt för att rättvisa skulle kunna skipas i detta viktiga mål. - Kammarrätten i Göteborg (1991-11-01, Nordberg, Svensson, Mattsson): Enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser skall en begäran om att få ta del av en allmän handling - med vissa undantag - prövas av den myndighet som förvarar handlingen. Innebörden härav måste vara att myndigheten noggrant skall pröva vilka uppgifter i en handling som kan lämnas ut. - I förevarande fall har stadsdelsnämnden inte lämnat ut några uppgifter alls ur de begärda handlingarna med motiveringen att någon sådan skyldighet inte föreligger. Handlingarna innehåller visserligen uppgifter som inte torde kunna lämnas ut. Det saknas dock anledning att hålla samtliga uppgifter hemliga för Lennart S. - Enligt kammarrättens mening skall man pröva i detalj vilka uppgifter i hemtjänstens handlingar som kan 1ämnas ut till Lennart S. Någon sådan mera noggrann prövning synes inte ha skett. Det bör ankomma på stadsdelsnämnden att i första hand göra denna prövning. - Kammarrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar målet åter till stadsdelsnämnden för ny handläggning. - Enligt beslut den 23 november 1991 lämnade stadsdelsnämnden ut behandlingsjournal och beslutsmeddelande daterat den 3 september 1986 men fann att övriga handlingar inte kunde lämnas ut till denne. Nämndens beslut hade inte överklagats. - Lennart S. yrkade i en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 27 augusti 1994 att han skulle få rätt att ta del av samtliga handlingar. Han anförde bl.a. att han behövde handlingarna för att söka resning i ett mål om klander av testamente. - Lennart S. yrkade vidare att stadsdelsnämnden skulle åläggas att till honom utge ett belopp om 84 100 kr och att resning skulle beviljas i målet om klander av testamente. - Regeringsrätten (1995-01-12, Dahlman, Berglöf, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten instämmer i kammarrättens bedömning att det i första hand ankommit på stadsdelsnämnden att göra en mera noggrann prövning av vilka uppgifter som kunnat lämnas ut till Lennart S. Kammarrättens beslut att visa målet åter till stadsdelsnämnden är således rätteligen grundat. - De yrkanden som inte gäller klagandens rätt att ta del av allmänna handlingar kan inte prövas i förevarande ordning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. Regeringsrätten avvisar yrkandena i övrigt. (fd II 1994-12-13, Widström)

*REGI

*INST