RÅ 1995 not 105

Skatteplikt för försäkringstjänster (mervärdeskatt)

Regeringsrätten

Not 105. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdeskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om vissa angivna försäkringstjänster var undantagna från skatteplikt enligt 8 § 4 lagen (1968:430) om mervärdeskatt. -Skatterättsnämnden (1994-03-24, Stegard, ordf., Wingren, Lindberg, Rabe, Tjörnemar, Zackari; Udd skiljaktig) anförde bl.a.: Undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster är tillämpligt på dels de tillhandahållanden som avser försäljning av försäkringar, dels de som avser besiktningar som utförs antingen som underlag för premiesättningen m.m. innan kunden får teckna en husbocksförsäkring eller som, t.ex. på grund av ändrade riskförhållanden, avser en bedömning av om ett tillfredsställande försäkringsavtal föreligger. Besiktningar som utförs i rent skadeförebyggande syfte och sådan skadereglering som avses i försäkringsvillkoren för husbocksförsäkring omfattas däremot inte av undantaget och är således skattepliktiga. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att även besiktningar som utförs i rent skadeförebyggande syfte och sådan skadereglering som avsågs i § 17 i försäkringsvillkoren för husbocksförsäkring skall anses utgöra försäkringstjänster. - Riksskatteverket hemställde att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle lämnas utan ändring. - Regeringsrätten (1995-03-22, Werner, Swartling, Lavin): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (Regeringsråden Wahlgren och Berglöf hade skiljaktig mening och anförde bl.a.: - - - Mot bakgrund av det anförda finner vi att de här berörda tjänsterna utförda av sökandebolaget skall anses som försäkringstjänster och vara undantagna från skatteplikt. - Vi ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked i enlighet härmed.) (fd I 1995-02-22, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST