RÅ 1995 not 113

Ansökan av Barry N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst

Not 113. Ansökan av Barry N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst. - För Barry N. beräknades den pensionsgrundande inkomsten för inkomståret 1976 till 11 900 kr. - Barry N. ansökte om resning och yrkade att hans pensionspoäng för 1976 skulle justeras. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Han var sjökapten och tjänstgjorde 1976 hos rederiet Broström i Göteborg. Han hade felaktigt fått endast 1,23 poäng för 1976. Han åberopade intyg från sjömansskattekontoret, vari uppgavs att han uppburit kontant sjöinkomst med 67 147 kr och naturaförmåner med 4 800 kr för 1976. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-03-27, Björne, Bouvin, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Barry N. för 1976 haft sjöinkomst som borde ha lagts till grund för beräkning av pensionsgrundande inkomst. Skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Skattemyndigheten i Stockholms län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Barry N. för inkomståret 1976. (fd II 1995-03-14, Perttu)

*REGI

*INST