RÅ 1995 not 116

Ansökan av Assargenerator Handelsbolag om resning i mål om rättsprövning

Not 116. Ansökan av Assargenerator Handelsbolag om resning i mål om rättsprövning. - Regeringen (Miljödepartementet) beslutade den 6 september 1990 i en av Vattendomstolen underställd ansökan rörande tillåtligheten enligt vattenlagen (1983:291) av ett vattenkraftverk i Kattån, Gällivare kommun, att förklara det ansökta vattenföretaget otillåtet enligt 3 kap. 1 § vattenlagen (1983:291). Assargenerator Handelsbolag ansökte härefter hos Regeringsrätten om rättsprövning av regeringens beslut. Regeringsrätten fann genom dom den 2 april 1993 inte skäl att upphäva regeringens beslut (RÅ 1993 ref. 44). - Bolaget ansökte om resning i det genom Regeringsrättens dom avgjorda rättsprövningsmålet. Bolaget utvecklade grunderna för sin ansökan i inlaga den 16 april 1993. I inlagan anfördes bl.a. att regeringen i sina beslut givit den falska uppgiften att vattendraget inte var påverkat av regleringar, vilken uppgift i Regeringsrättens domskäl okritiskt antagits vara riktig. -Regeringsrätten (1995-03-29, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte visat att det föreligger omständigheter som kan föranleda resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-14, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST