RÅ 1995 not 117

Avslag (nya omständigheter i mål om mervärdeskatt) / Nya omständigheter i mål om mervärdeskatt (avslag)

Not 117. Ansökan av Ingemar A. om resning i mål om mervärdeskatt. - Regeringsrätten beslöt den 4 april 1990 att avvisa Ingemar Å:s ansökan om resning i mål angående mervärdeskatt för år 1978. Som motivering för avvisningsbeslutet angavs att frågan huruvida talan kunde föras mot Länsrättens i Göteborgs och Bohus län beslut genom extraordinära besvär inte var avgjord genom lagakraftvunnet beslut. - Sedan Ingemar Å. överklagat länsrättens beslut ändrade Kammarrätten i Göteborg i beslut den 24 juni 1991 inte länsrättens beslut. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - Ingemar Å. ansökte om resning och yrkade att den ingående mervärdeskatten för år 1978 skulle fastställas till ett 139 571 kronor högre belopp än den utgående mervärdeskatten. Till stöd för sin ansökan åberopade han bl.a. att han uppmärksammat att beskattningsbeslutet blivit materiellt oriktigt först sedan han fått ta del av tidigare beslagtagna handlingar och erhållit Kammarrättens i Göteborg dom i mål om eftertaxering genom vilken han erhållit högst väsentligt nedsatt inkomsttaxering. -Regeringsrätten (1995-03-29, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ingemar Å. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målet angående hans mervärdeskatt för år 1978. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-14, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST