RÅ 1995 not 118

Avslag (ny bevisning i ärende om svenskt medborgarskap) / Ny bevisning i ärende om svenskt medborgarskap (avslag)

Not 118. Ansökan av Adel A. om resning i ärende ang. svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk fattade den 10 februari 1994 beslut i ärende angående ansökan av Adel A. om svenskt medborgarskap. Sedan Adel A. överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 9 februari 1995 att avslå överklagandet. - Adel A. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan åberopade han i huvudsak att han måste anses ha styrkt sin identitet på ett godtagbart sätt igenom sitt irakiska identitetskort, sitt irakiska medborgarskapsbevis och de fyra nära släktingarna som intygat hans identitet. -Regeringsrätten (1995-03-29, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Adel A. inte visat att det föreligger skäl som föranleder resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-14, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST