RÅ 1995 not 119

Avslag (oriktig rättstillämpning i ärende om svenskt medborgarskap) / Oriktig rättstillämpning i ärende om svenskt medborgarskap (avslag)

Not 119. Ansökan av Anfal M. om resning i ärende om svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk fattade den 2 december 1993 beslut i ärende angående ansökan av Anfal M. om svenskt medborgarskap. Sedan Anfal M. överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 5 januari 1995 att avslå överklagandet. - Anfal M. ansökte om resning i det av Utlänningsnämndens beslut avgjorda ärendet. Hon utvecklade grunderna för sin talan i inlaga till Regeringsrätten den 13 februari 1995. Hon gjorde bl.a. gällande att Utlänningsnämnden i sitt beslut felaktigt ej tillämpat sin tidigare fastslagna praxis. -Regeringsrätten (1995-03-29, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Anfal M. inte visat att det föreligger skäl som föranleder resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-03-14, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST