RÅ 1995 not 123

Ansökan av Dag L. och Pionen AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation

Not 123. Ansökan av Dag L. och Pionen AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation. - Stockholms läns landsting (landstinget) ansökte om expropriation med äganderätt av fastigheten Vinjetten 6 i Stockholms kommun för nybyggnad av snabbspårväg Gullmarspslan-Älvsjö- Liljeholmen. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1994-08-25) meddelade med stöd av 2 kap. 2 § expropriationslagen landstinget det sökta tillståndet. - Sökandena ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Till stöd för ansökningarna åberopade de att beslutet stred mot 2 kap. 12 § expropriationslagen (1972:719). Dag L. anförde att det fanns alternativa lösningar som innebar att fastigheten Vinjetten 6 varken behövde exproprieras eller rivas. Han ansåg att regeringens handläggning av ärendet varit partisk och vilseledande och inte innefattat någon kritisk prövning av expropriationssökandens syn på alternativa lösningar. - Bolaget hävdade att möjligheterna till en frivillig uppgörelse inte undersökts tillräckligt eller på rätt sätt med hänsyn till de speciella förhållandena på fastighetsmarknaden som rådde 1992. Vidare anförde bolaget att alternativa linjesträckningar inte utretts i tillräcklig grad, att underlaget för dessa var bristfälligt och att det var tillräckligt att landstinget fick en begränsad rätt till fastigheten genom nyttjanderätt eller servitutsrätt eller äganderätt till endast en del av fastigheten. Bolaget ansåg att regeringens beslut skulle upphävas även på grund av nya omständigheter, varvid bolaget åberopade en skrivelse från landstinget den 3 februari 1995 angående en kommande teknisk undersökning av Vinjetten 6 för att fastställa om fastigheten kunde byggas om och anpassas till spårvägen eller måste rivas. - Regeringsrätten (1995-04-04, Björne, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om regeringens avgörande i ett förvaltningsärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att regeringen har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 2 kap. 12 § första stycket expropriationslagen skall expropriationstillstånd inte meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt. Detta har bl.a. ansetts innebära att möjligheterna att nå en frivillig uppgörelse i allmänhet bör undersökas innan expropriation tillgrips. Vad som framkommit i detta hänseende ger inte vid handen annat än att möjligheten till frivillig uppgörelse undersökts i den utsträckning som den angivna bestämmelsen förutsätter. - Enligt samma bestämmelse i expropriationslagen skall expropriationstillstånd inte heller meddelas om olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Vad sökandena anfört visar inte att regeringen vid den lämplighetsbedömning som innefattas i beslutet överskridit gränserna för den handlingsfrihet som bestämmelsen medger. - I övrigt har båda sökandena till stöd för sin talan huvudsakligen åberopat olika formella brister i ärendets beredning hos regeringen, vilka anges ha lett till att alternativa lösningar inte tillräckligt utretts eller beaktats. Av vad som sålunda har åberopats framgår inte att regeringen haft bristfälligt underlag för att göra erforderliga bedömningar eller har underlåtit att göra sådana bedömningar eller har felbedömt fakta. - På grund av det anförda finner Regeringsrätten inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Det framgår inte heller i övrigt klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1995-03-07, Sandbäck)

*REGI

*INST