RÅ 1995 not 126

Ansökan av Håkan A. om resning i mål om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Not 126. Ansökan av Håkan A. om resning i mål om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. - Länsrätten i Malmöhus län beslutade i dom den 3 juni 1992 att Håkan A. skulle beredas vård med stöd av 4 § första stycket 1 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kammarrätten i Göteborg ändrade enligt dom den 27 juli 1992 inte länsrättens dom. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Håkan A. ansökte om resning och gjorde gällande att beslutet att bereda honom vård enligt LVM saknat grund och att det läkarintyg som åberopats till stöd för beslutet varit en efterhandskonstruktion. Han yrkade vidare att han skulle erhålla upprättelse och skadestånd på grund av den felaktigt beslutade tvångsvården och framförde vissa klagomål på verkställigheten av vårdbeslutet. -Regeringsrätten (1995-04-06, Wahlgren, Berglöf, Werner, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Håkan A. har inte visat att det föreligger något särskilt förhållande på grund varav det finns synnerliga skäl att pröva ifrågavarande sak på nytt. På grund härav skall hans yrkande om resning avslås. - Regeringsrätten har inte befogenhet att pröva sådana frågor om upprättelse och skadestånd m.m. som omfattas av Håkan A:s framställning i övrigt. Hans yrkanden i dessa delar skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar Håkan A:s yrkanden i övrigt. (fd I 1995-03-21, Noring)

*REGI

*INST